Загальна характеристика оборотних коштів підприємства
p> За наближеними оцінками, АТ "Фармація" зможе направляти на виробництво пеніциліну в III кварталі приблизно 3 млрд. руб. щомісяця за рахунок погашення виниклої раніше дебіторської заборгованості й існуючих запасів товарно-матеріальних цінностей.

Щоб оцінити обсяг засобів, що будуть надходити від продажу пеніциліну в ході реалізації планової програми, необхідно зробити прогноз усіх надходжень, у тому числі, потоку коштів.

Грошовий потік і дефіцит оборотних коштів.

Потік коштів визначається як різниця між надходженням засобів у грошовій формі і виплат, які необхідно здійснити в грошовій формі
(заробітна плата і відрахування в позабюджетні фонди, сплата податків і оплата частини товарно-матеріальних цінностей)

Потік грошових коштів по месяцам и нарастающим итогом за квартал

У перший місяць реалізації виробничої програми дефіцит засобів складає понад 3 млрд. руб. В інші місяці кварталу підприємство вже здатне покривати свої потреби в засобах

Помітимо, що при низької рентабельності (1,6%) і перевищенні витрат над надходженнями АТ "Фармація" усе-таки нарахує прибуток за квартал у розмірі
370,1 млн. руб., але буде мати негативний грошовий потік понад 1 млрд. Руб.

Розрахунок потреби в оборотних коштах, прибутку і грошового потоку для нового плану

|Прогноз обсягу реалізації на квартал |42 230 000 тис. руб. |
|Період обороту в попередньому кварталі |60 днів |
|Коефіцієнт оборотності |1,5 рази в квартал |

Таб.3

Розрахункова величина необхідних оборотних коштів 42 230 000/ 1,5 = 28
153 333 тис. руб.

У перший місяць підприємству потрібний кредит у 1,5 млрд. руб., оскільки додатково воно може залучити 3 млрд. руб. власних засобів.

Додаток Б


| |[pic] |

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Декрету

Кабінету Міністрів України "Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 11, ст. 54 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 69/96-ВР від 23.02.96, ВВР, 1996, N 11, ст. 55 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня
1993 року N 48-93 "Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій" (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 27, ст.290) такі зміни і доповнення:

1. Статтю 1 після слів "і нового будівництва" доповнити словами "та на поповнення власних оборотних коштів".

2. Доповнити Декрет новими статтями 3 і 4 такого змісту:

"3. Нормативи відрахувань від прибутку державних підприємств, установ і організацій, які спрямовуються на поповнення власних оборотних коштів, до 1 січня 1997 року повинні становити не менше
10 відсотків суми прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, установ і організацій після сплати ними обов'язкових платежів.

4. Установити, що державні підприємства до 1 січня 1997 року в першочерговому порядку спрямовують 10 відсотків балансового прибутку на поповнення власних оборотних коштів. Прибуток, спрямований на цю мету у визначених межах, звільняється від оподаткування".

У зв'язку з цим статті 3 і 4 вважати відповідно статтями 5 і
6.


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 23 лютого 1996 року

N 68/96-ВР

Додаток В

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

П О Л О Ж Е Н Н Я

N 87 від 31.03.99 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України

21 червня 1999 р. vd990331 vn87 за N 396/3689

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів

України 31.03.99 N 87

( z0391-99 )

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2

"Баланс"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну

N 131 ( z0359-00 ) від 14.06.2000

N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000

N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002

N 363 ( z0462-03 ) від 23.05.2003 )

Загальні положення

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються до балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

3. Особливості складання консолідованого балансу визначаються окремим положенням (стандартом).

4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні
(стандарті), мають таке значення:

Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Довгострокові зобов'язання - всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями.

Пов'язані сторони - особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною. ( Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінфіну N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000 )

Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними.

Оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

5. Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

6. У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства.

7. Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положеннями
(стандартами).

8. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.

9. Форма балансу є додатком до цього Положення (стандарту).
Для малих підприємств може передбачатися скорочена форма балансу.

Визнання статей балансу

10. Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням.

11. Витрати на придбання та створення активу, які, відповідно до пункту 10 цього Положення (стандарту), не можуть бути відображені в балансі, включаються до складу витрат звітного періоду у звіті про фінансові результати.

12. Зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

13. Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.

Зміст статей балансу

14. У статті "Нематеріальні активи" відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума накопиченої амортизації. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка наводиться у дужках. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Мінфіну N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000, N 989 ( z0962-02 ) від
25.11.2002 )

15. У статті "Незавершене будівництво" відображається вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва. ( Пункт 15 в редакції
Наказу Мінфіну N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000 )

16. У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів.

У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів (у дужках) та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу. ( Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304
( z0905-00 ) від 30.11.2000 )

17. У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділяються фінансові інвестиції, які згідно з відповідними положеннями (стандартами) обліковуються методом участі в капіталі.

18. У статті "Довгострокова дебіторська заборгованість" показується заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

19. У статті "Відстрочені податкові активи" відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.

20. У статті "Інші необоротні активи" наводяться суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Необоротні активи", крім гудвілу і гудвілу негативного, що виникають при придбанні.
( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 989
( z0962-02 ) від 25.11.2002 )

21. У статті "Виробничі запаси" показується вартість запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу. ( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000 )

22. У статті "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" відображається вартість: дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних із основного стада для реалізації, та молодняку тварин.

23. У статті "Незавершене виробництво" показуються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва і валова заборгованість замовників за будівельними контрактами. ( Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000, N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 )

24. У статті "Готова продукція" показуються запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам.
Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты