Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО Рако-принт)
p> На величину прибутку і рівень рентабельності впливає багато факторів, а вони, в свою чергу, є узагальнюючими показниками використання на підприємстві матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Основні фінансові показники діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Рако-прінт" у 2000-2001 році надані у таблиці 1, ці показники загальним чином характерезують фінансовий стан даного товариства.

Таблиця 1

Основні фінансові показники діяльності ТОВ "Рако-прінт" за період 2000-2001 роки

|Показник |Рік |
| |2000 |2001 |
|1 |2 |3 |
|1. Виручка (валовий доход) від |24500 |38240 |
|реалізації продукції (товарів, робіт, | | |
|послуг) за вирахуванням державного | | |
|регулювання цін, ПДВ та акцизного | | |
|збору, грн. | | |
|2. Балансовий прибуток (збиток), грн. |4936 |5868 |
|3. Всього по активах балансу, грн. |174988 |190316 |
|4. Всього забов,язань, грн. |100649 |100913 |
|5. Статутний фонд, грн. |26236 |26236 |
|6. Нерозподілений прибуток, грн. |- |2680 |

Отже за даними наведеними у таблиці 1 маємо, що валовий доход ТОВ "Рако- прінт" у 2001 році складає 38240 гривень, що більше ніж у 2000 році на
13740 гривень. В тому числі виручка від реалізації продукції по бартеру складає у 2000 році 2500 гривень, у 2001 році 1050 гривень.

Балансовий прибуток даного товариства складає у 2000 році 4936 гривень, а у звітному 2001 році зафіксований прибуток у рорзмірі 5868 гривень.

Отже, як висновок, можна сказати, що товариство у 2001 році в порівнянні з 2000 роком працювало краще.

Визначимо відносний показник ефективності діяльності товариства – показник рентабельності:

Р = П / В,

Р = 5868/20800 = 0,282

Розрахунки показника рентабельності проведені за даними балансу. З таблиці 1 балансовий прибуток за 2001 рік становить 5868 гривень. За даними звіту про фінансові результати витрати за 2001 рік становлять 20800 гривень. Отже проводячи розрахунки за наведеною вище формулою маємо, що рентабельність підприємства у 2001 році становить 0,282.

Визначення показників фінансового стану

Тож користуючись балансом товариства з обмеженою выдповідальністю "Рако- прінт" визначимо основні показники фінансового стану, це: заборгованість, ліквідність та активність підприємства.

Розглянемо спочатку ліквідність товариства з обмеженою відповідальністю
"Рако-прінт".

Коефіцієнт абсолютної (поточної) ліквідності (К п. л.) характерезує миттєву готовність підприємства погасити свою заборгованість на день пред,явлення тих чи інших претензій з боку кредитора:

К п. л. = К а. п. / К б. к.,

К п. л. = 14439 / 90063 = 0,16

Цей коефіцієнт розрахований за даними балансу 2000 року (Додаток 1).
Хочу відмітити, що у 2000 році коефіцієнт поточної ліквідності становив
0,4. Далі хочу зазначити, що ліквідність підприємства вважається значною, якщо коефіцієнт поточної ліквідності становить не нижче ніж 0,2-0,25. Тож ліквідність ТОВ "Рако-прінт" є не достатня (К п. л. < 0,25; 0,16 < 0,25), у
2000 році коефіцієнт ліквідності був більший ніж у звітному 2001 році ( 0,4
> 0,16). Тож можна відмітити погіршення фінансового стану товариства з обмеженою відповідальністю "Рако-прінт" за коефіцієнтом поточної ліквідності у 2001 році.

Визначимо для оцінки фінансового стану ТОВ "Рако-прінт" коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами, який характерезує наявність власних оборотних коштів у підприємства, необхідних для його господарської діяльності.

К з. о. к. = (власні засоби – основні засоби та інші позаоборотні активи) / (запаси і затрати + грошові кошти)

К з. о. к. = (84403 – 83616) / (27261 – 14439) = 0,061

У 2000 році коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами становив 0,2. Норматив цього коефіцієнту становить 0,1. Якщо за існуючими даними отриман коефіцієнт вище ніж 0,1, то забезпеченість власними оборотними коштами вважається достатньою. За отриманими даними отриман коефіцієнт нижчий ніж 0,1. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами за звітний період становить 0,061, і це говорить про дуже низьку забезпеченість товариства власними обортними коштами.

Для оцінки фінансового стану ТОВ "Рако-прінт" також знадобиться визначити коефіцієнт заборгованості.

К заб. = К б / К а,

К заб. = 90063 / 14439 = 6,23

Якщо К заб. > 0,5, то різко зростає ризик щодо сплати боргів, тож за визначиними обчислиними дагними ризик щодо сплати боргів дуже великий , можна сказати критичний (К заб. = 6,23).

Отже за визначиними коефіцієнтами фінансовий стан даного товариства у критичному стані.

Наступним етапом роботи є визначення перспектив фінансового стану товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”.

Перспективи фінансового стану ТОВ "Рако-прінт"

Фінансова стійкість підприємства

У країнах з розвинутою ринковою економікою розроблені показника, які можуть служити орієнтиром для оцінки фінансового стану підприємства в цілому, це: коефіцієнт власності (незалежності) не нижчий 0,7; коефіцієнт позичкових коштів не нижчий 0,3; співввідношення позичкових і власних коштів не вище 1,0; коефіцієнт абсолютної ліквідності не нижчий 0,2 - 0,25; проміжний коефіцієнт покриття не нижчий 0,7 – 0,8; загальний коефіцієнт покриття не нижчий 1.

Значний практичний досвід оцінки фінансового стану підприємства і складання на його основі прогнозу щодо перспектив його змін нагромаджений у розвинутих країнах. Зокрема, у Великобританії Комітетом по узагальненню практики аудиту розроблено посібники, які містять перелік критичних показників для оцінки можливого банкрутства підприємства. Ці показники виділені у дві групи.

До першої групи належать такі несприятливі критерії й показники, в наслідок яких можливі появи у недалекому майбутньому значних фінансових труднощів. Серед них: неправильна реінвестиційна політика; несприятливі зміни у портфелі замовлень, потенційні витрати довгострокових контрактів; низькі значення коефіцієнтів ліквідності; наявність наднормативних виробничих запасів і залажалих товарів.

До другої групи включені такі несприятливі критерії й показники, на підставі яких поточний фінансовий стан розглядається як критичний. Разом з тим вони свідчать, що за певних умов або ж внаслідок невжиття чи несвоєчасного вжиття необхідних заходів ситуація може різко погіршутись. До таких показників віднесені: звільнення ключових співробітників апарату управління; надмірна залежність підприємства від будь-якого одного конкретного проекту; неефективні довгострокові угоди; політичний ризик; втрата ключивих контрагентів.

Звичайно, наведені критерії і показники певною мірою умовні, не всі мають кількісні вирази, Однак розгляд їх у комплексі з урахуванням можливих позитивних й негативних тенденцій їх розвитку може створити необхідну базу для складання фінансовим менеджером прогнозу щодо змін фінансового стану підприємства.

Процес переходу економіки України на ринкові відносини проходить у складних умовах спаду виробництва і інфляції, темпи якої у 1992 – 1993 роках набули загрозливого характеру, у 1994 – 1995 роках хоч і були знижені, проте залишилися на інфляційному рівні, а у 1996 – 1997 році різко зменшилися, проте інфляція і у 1998 – 2000 році не переборена. Це вкрай негативно впливає на фінанси підприємств, націлює їх на вирішення лише сьогоденних завдань виживання, унеможливлює здійснення заходів щодо зміцнення фінансової бази на скільки небудь віддалену перспективу. Але процес поступової стабілізації економічного становища обов,язково викличе до життя потребу у прогнозтичному підході до організації фінансов підприємств при якому платоспроможність і всі інші показники фінансового стану розглядаються у динамічній перспективі.

Одним з напрямків покращення фінансового стану підприємтсва є прогнозування його фінансового стану.

Хотілось би зазначити, що особливості кризового фінансового стану і непалтоспроможності укаїнських підприємств у порівнянні з практикою західних країн полягають у тому, що вони: організаційно й психологічно не підготовлені до ринокових відносин внаслідок зручної залежності від бюджетного фінансування різних рівнів; не володіютьпрактикою маркетингу і не ведуть маркетингових досліджень; не здатні швидко перебудуватись на випуск нових видів продукції чи послуг; їх адміністрація і, насамперед, директорський корпус слабо володіють економічним мисленням, без якого не можливо досягти успіху у ринковому господарюванні.

Виходячи із зазначених особливостей фінансового стану підприємств
України та усіх країн з перехідною економікою, з,явилась необхідність застосування спеціфічних оцінок їх фінансової стійкості.

На мій погляд істотну практичну цінність має позиція з цього питання тих авторів, які виділяють чотири типи фінансової стікості.

До першого типу вони віднесли абсолютну стійкість фінансового стану, яка зустрічається рідко і являє собою крайній тип фінансової стійкості.

Нормальна стійкість фінансового стану належить до другого типу, який гарантує платоспроможність підприємства.

Третьому типу відповідає його нестійкість, що є порушенням платоспроможності підприємства, однаак і в такій ситуації зберігається можливість відношення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів і збільшення власних обігових коштів.

Для четвертого типу властивий кризовий фінансовий стан, при якому підприємство перебіває на грані банкрутства, оскількі у даній ситуації грошові кошти, короткострокові цінні папери й дебіторська заборгованість підприємства навіть не покривають його кредиторської заборгованості й просрочених позик.

Вважаю, що фінансову стійкість товариства з обмеженою відповідальністю
“Рако-прінт” можна віднести до другого типу, походячи із визначених коефіцієнтів: коефіцієнт заборгованості рівний ........, за нормативом повинен бути не вищий ніж 0,8; коефіцієнт потчної ліквідності дорівнює .... , за нормативом повинен бути не нижчий ніж 0,2;

........................;

..................;

...............;

,,,,,,,,,,,,,,,;

..........;

Прогнозування фінансового стану

Під прогнозуванням фінансового стану розуміється передбачення обсягу та розміщення фінансових ресурсів підприємства на певний термін наперед, шляхом вивчення динаміки розвитку підприємства, як суб,єкта господарської діяльності на фоні реалій економічного життя суспільства. В залежності від терміну такого передбачення можна виділити короткотермінове (у межах одного року), середньотермінове (на один два роки) і довготермінове (білше двох років) прогнозування фінансового стану підприємства.

Об,єктом прогнозування має бути перш за все обсяг фінансових ресурсів, які надійдуть у розпорядження підприємства за період, щодо якого складається прогноз.

Такими ресурсами є прибуток, що залишається у підприємства після сплати всіх податків і обов,язкових платежів, а також амортизаційні відрахування, які відшкодовуються через ціну на продукцію. Умовно суму чистого прибутку і амортизації у складі виручки від реалізації називають грошовим потоком, саме від його величини залежать можливості підприємства збільшити свої кошти (статутний фонд, насамперед), бо інші складові частини виручки від реалізації йдуть на різні платежі у відповідності зі своїм призначенням.

Також у прогнозуванні фінансового стану підприємства ефективним є використання економіко-матиматичних методів, серед яких найпоширенішим використанням користується метод побудови лінії тренду, тобто на основі конкретних показноків за декількох років будується залежність і вираховується прогнозне значення на наступний рок.

Отже спробуємо за допомогою цього методу зпрогнозувати обсяг прибутку
ТОВ “Рако-прінт”. Маємо наступні показники прибутку даного підприємства, які відображені у таблиці 3, динаміка розміру прибутку ТОВ “Рако-прінт” за період 1998 – 2001 роки.

Таблиця 3

Динаміка розміру прибутку ТОВ “Рако-прінт” за період 1998 – 2001 роки

|Роки |1998 |1999 |2000 |2001 |2002 |
|Розмір |4938 |2841 |4936 |5868 |? |
|прибутку | | | | | |

Отже далі будується графік і визначається прогнозний показник прибутку, на рис. 2 зображена лінія тренду, тобто залежність розміру прибутку по роках.

Напрямки покращення фінансового стану підприємства

Проаналізувавши загальний фінансовий стан товриства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт” можна розробити деякі напрямки та пропозиції по покращенню фінансового стану даного підприємства.

Перш за все дане товариство повинно реалізувати всю продукцію, що застоюється на складах. Реалізацією і просуванням продукції на ринок на підприємстві займається спеціаліст з маркетингу. Саме цей спеціаліст повинен забезпечити просування товару не тільки на вітчизняний ринок, а, можливо, і за кордон.

По-друге зниження собівартості продукції – дозволить підприємству бути конкурентноспроможним на ринку збуту. Можливе за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання як матеріальних так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних витрат в собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на збільшення прибутку підприємства.

Третім напрямком є збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, що збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить підприємству брати довго і короткострокові позики в банку для фінансування поточної діяльності, які видаються лише платоспроможним підприємствам, в яких коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормі. Збільшення грошових коштів можна забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, здачі їх в оренду.

Наступним напрямком покращення фінансового стану підприємства може стати виробництво і розробка нових видів продукції, яка зацікавить споживачів, а також отримання ліцензій на виробництво “ходових” товарів, що дозволить стабілізувати і покращити фінансовий стан підприємства.

Список використаної літератури

1. Бандурка О.М. та ін. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. –

К.:, 1998. – 312 с.

2. Ганич Д.И. и др. Русско-украинский и украинско-русский словарь. –

К.:, 1990. – 560 с.

3. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия: Учебник. – М.:, 1996. – 367 с.

4. Калина А.В. та ін. Сучасний економічний аналіз і прогнозування:

Посібник. – К.:, 1997. –272 с.

5. Качтарик Я.Д. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства: //Фінанси України. – 1999. -№10. – С. 138-140.

6. Кондратьева А. Проблемы анализа финансового состояния предприятий в условиях переходной экономики: // персонал – спецвыпуск. –1998. –С.

177-182.

7. Кондратьєв О.В. Оцінка фінансової стійкості підприємств та її показники: // Фінанси України. – 1996. - №11. – С. 66-69.

8. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. –в 2 т. – К.:,

1995. – 400 с.

9. Семенець І. В. Визначення фінансових результатів діяльності сільгосппідприємства: // Фінанси України. – 1999. - №9. – С. 44-48.

10. Соколова Л.М. и др. Критерии оценки финансового состояния предприятий: // Бизнес-информ. – 1996. - №10. – С. 45-48.Страницы: 1, 2, 3Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты