Анализ организационно-технического уровня производства
p> [pic], де

МЗ – матеріальні затрати на виробництво;

ЗП – витрати на оплату праці;

Рр – виручка від реалізації за мінусом ПДВ і акцизного збору;

В – відрахування на соціальні заходи;

А – амортизація;

ІВ – інші витрати.

Вплив факторів на зміну рентабельності.
|Фактори |Розрахунок |Рівень |
| | |впливу |
|1. ОВФ |[pic]-[pic] |-0,02751 |
|2. НОЗ |[pic]-[pic] |-0,00833 |
|3. Матеріальні|[pic]-[pic] | 0,01044 |
|затрати | | |
|4. ЗП |[pic]-[pic] |-0,00012 |
|5. |[pic]-[pic] |-0,00061 |
|Відрахування | | |
|на соціальні | | |
|заходи | | |
|6. Амортизація|[pic]-[pic] |-0,00124 |
|7. Інші |[pic]-[pic] |0,00308 |
|витрати | | |
|Загальна зміна|[pic]-[pic] |-0,02426 |
|рентабельності| | |

За даними даної таблиці можна спостерігати зменшення рентабельності за рахунок зміни всіх елементів затрат, за винятком матеріальних затрат і інших витрат, зміна яких привела до збільшення рентабельності. В основному зниження рентабельності відбулося за рахунок зміни основних виробничих фондів і НОЗ, а також таких статей витрат як амортизація, і відрахування на соціальні заходи.

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що становище підприємства погіршується. З одного боку на підприємстві знизився обсяг виробництва продукції на 67%, з іншого знизився рівень рентабельності і якісні показники використання ресурсів. Все це веде до погіршення фінансового становища підприємства і змусить його розробляти інші форми організації виробництва, раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів, впроваджувати нові технології і т.п.

Розділ ІІ.

Аналіз фінансового стана підприємства.

Аналіз структури пасиву балансу. Оцінка ринкової стійкості підприємства.

Дані, які приводяться в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни пройшли в структурі власного і позиченого капіталу, скільки запозичено в оборот підприємства довгострокових і короткострокових позичених коштів; пасив показує, звідки взялись кошти, кому зобов’язане за них підприємство.

Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від того, які кошти воно має в своєму розпорядженні і звідки вони вкладені. По мірі власності використовуваний капітал підрозділяється на власний і позичений.
По строку використання розрізняють капітал довгостроковий постійний, і короткостроковий.

В залежності від того на скільки оптимально відношення власного і позиченого капіталу, багато в чому залежить фінансовий стан підприємства.
Обгрунтування правильної фінансової стратегії допоможе багатьом підприємствам підвищити ефективність своєї діяльності.

В зв’язку з цим важливими показниками, які характеризують ринкову стійкість підприємства є:

V Коефіцієнт фінансової автономності, або питома вага власного капіталу в загальній сумі капіталу;

V Коефіцієнт фінансової залежності;

V Коефіцієнт фінансового ризику (відношення позиченого капіталу до власного).

Таблиця № 3 Структура пасивів підприємства.

|Показники |Рівень показника |
| |На |На кінець |Відхилен|
| |початок.рок|року |ня +/- |
| |у | | |
|Питома вага власного капіталу з |94,7 |94,2 |-0,5 |
|загальній валюті балансу (коефіцієнт | | | |
|фінансової автономності п-мства), % | | | |
|Питома вага запозиченого капіталу |5,3 |5,8 |+0,4 |
|(коефіцієнт фінансової залежності) | | | |
|в тому числі: | | | |
|Довгострокового |0,04 |– |-0,04 |
|короткострокового |5,26 |5,8 |+0,54 |
|Коефіцієнт фінансового ризику |0,05 |0,06 |+0,01 |

Чим вищий рівень першого показника і нижче другого і третього, тим стійкіший фінансовий стан підприємства.

З таблиці 3 видно, що власний капітал має тенденцію до пониження. За звітний рік вона зменшилась на 0,5%, так як темпи росту позиченого капіталу вищі темпів росту позиченого капіталу. Збільшився також коефіцієнт фінансового ризику на 1%. Це свідчить про те, що фінансова залежність підприємства до зовнішніх інвесторів відносно підвищилась і значить знизилась його ринкова врівноваженість.

При внутрішньому аналізі фінансового стану необхідно вивчити динаміку і структуру власного і позиченого капіталу, визначити причини зміни окремих його складових і дати оцінку цим змінам за звітний період.

Таблиця № 4 Динаміка структури власного капіталу.
|Джерело |Сума, тис.грн |Структура капіталу, % |
|капіталу | | |
| |На поч. |На |На поч.|На |Відхилен|
| |року |кінець |року |кінець |-ня |
| | |року | |року | |
|Статутний фонд |977 |977 |0,4 |0,4 |— |
|Додатковий капітал |239390 |239731 |99,38 |99,12 |-0,26 |
|Резервний фонд |182 |182 |0,08 |0,08 |— |
|Спеціальні фонди і цільове |160 |323 |0,07 |0,1 |+0,03 |
|фінансування | | | | | |
|Реструктизований борг |282 |2413 |0,11 |1,0 |+0,89 |
|Збитки | | | | | |
|Минулих років; |-100 |-100 |-0,04 |-0,04 |— |
|Звітного року. |– |-1645 |– |-0,66 |-0,66 |
|Всього |240891 |241881 |100,0 |100,0 |— |

З даних наведеної таблиці можна зробити висновок, що суттєвих змін в структурі власного капіталу не спостерігається. Єдиним недоліком є те, що в звітному році підприємство зазнало збитків на суму 1645тис.грн.

Таблиця № 5 Динаміка структури позикового капіталу.

|Джерело капіталу |Сума, тис.грн. |Структура капіталу, % |
| |На |На |На поч. |На |відхиленн|
| |поч. |кінець |року |кінець |я |
| |року |року | |року | |
|Довгострокові кредити банку |103 |– |0,77 |– |-0,77 |
|Короткострокові кредити банків |898 |1403 |6,7 |9,43 |+2,73 |
|Позикові кошти |1480 |80 |11,05 |0,54 |-10,51 |
|Кредити та позики, що не |325 |6 |2,42 |0,04 |-2,38 |
|погашені в строк | | | | | |
|Розрахунки з кредиторами: | | | | | |
|За товари, роботи і послуги не |2962 |5884 |22,11 |39,56 |+17,45 |
|сплачені в строк; | | | | | |
|по векселях виданих; |2 |2 |0,01 |0,01 |– |
|з бюджетом; |1227 |3981 |9,16 |26,77 |+17,61 |
|по позабюджетних платежах; |695 |163 |5,2 |1,1 |-4,1 |
|по страхуванню; |824 |1561 |6,16 |10,5 |+4,34 |
|по оплаті праці; |1165 |1192 |8,7 |8,02 |-0,68 |
|з дочірніми підприємствами; |19 |– |0,14 |– |-0,14 |
|з іншими кредиторами. |3678 |594 |27,45 |4,0 |-23,45 |
|Позики для працівників |18 |5 |0,13 |0,03 |-0,1 |
|Всього |13396 |14871 |100,0 |100,0 |— |

З даних таблиці видно, що підприємство в звітному році ліквідувало заборгованість по довгостроковим кредитам (103тис.грн.), що становить
0,77% всього позиченого капіталу. В свою чергу збільшилась заборгованість по короткостроковим кредитам банку (505тис.грн.). Залучення позикових коштів в оборот підприємства являється нормальним явищем. Це сприяє тимчасовому покращенню фінансового стану при умові, що кошти не заморожуються на тривалий час в обороті і своєчасно повертаються. В іншому випадку може виникнути прострочена кредиторська заборгованість, що приводить до виплати штрафів, санкцій і погіршенню фінансового стану підприємства.
На підприємстві також в значній мірі зменшилась питома вага позичених коштів (10,51% до всього обсягу позикового капіталу), що є позитивним явищем для підприємства і зменшує залежність перед кредитодавцями.
Негативним моментом в діяльності підприємства є те, що в значній мірі збільшилась заборгованість: за товари, роботи і послуги, які не сплачені в строк, розрахунки з бюджетом.

Аналіз активів підприємства.

Все що має вартість, належить підприємству і відображається в активі балансу називається його активами. Актив балансу містить дані про розміщення капіталу, який є у розпорядженні підприємства, про вклади його в конкретне майно і матеріальні цінності, про витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції і про іншу вільну грошову готівку.

Головною ознакою групування статей балансу рахується степінь його ліквідності. По цій ознаці всі активи балансу розділяють на довгострокові або основний капітал і поточні (оборотні) активи.

Розміщення коштів підприємства має дуже велику роль в фінансовій діяльності і підвищенні його ефективності, тому в процесі аналізу активів підприємства в першу чергу належить вивчити зміни в їх складі і структурі і дати їм оцінку.

Таблиця № 6 Структура активів підприємства.
|Засоби підприємства |На початок року |На кінець року |Приріст |
| |Тис.грн.|Частка, |Тис.грн |Частка, |Тис.грн.|Частка, |
| | |% | |% | |% |
|Довгострокові активи |234880 |92,37 |231653 |90,22 |-3227 |-2,15 |
|(основні засоби) | | | | | | |
|Оборотні активи, в |19407 |7,63 |25099 |9,78 |+5692 |+2,15 |
|т.ч.: |15575 |6,12 |21176 |8,25 |+5601 |+2,13 |
|сфері виробництва; |3832 |1,51 |3923 |1,53 |+91 |+0,02 |
|сфері обігу. | | | | | | |
|Всього |254287 |100,0 |256752 |100,0 |+2465 |— |

З таблиці видно, що за звітний рік структура активів аналізуючого підприємства істотно змінилася: зменшилась доля основного капіталу, а оборотного відповідно збільшилась на 2,15%, в тому числі в сфері виробництва – на 2,13, і в сфері обігу – 0,02. В зв’язку з цим змінилась органічна будова капіталу: на початку року відношення основного капіталу до оборотного складало 1210%, а на кінець року – 922%, що буде прискорювати його оборотність.

ТАБЛИЦЯ № 7 Аналіз структури оборотних засобів підприємства.
| |Наявність засобів |Структура засобів, % |
|Види засобів | | |
| |На |На |Відхиле|На |На |Відхиле|
| |поч.рок|кін.рок|ння |поч.рок|кін.рок|ння |
| |у |у | |у |у | |
|Виробничі запаси |4617 |5795 |+1178 |23,8 |23,08 |-0,72 |
|Незавершене виробництво |3189 |2260 |-929 |16,43 |9,0 |-7,43 |
|Витрати майбутніх |5 |10 |+5 |0,02 |0,04 |+0,02 |
|періодів | | | | | | |
|Готова продукція |7752 |13110 |+5358 |39,95 |52.23 |+12,28 |
|Товари, купівельна |12 |1 |-11 |0,06 |0,01 |-0,05 |
|вартість | | | | | | |
|Товари відвантажені, не |3104 |1624 |-1480 |16,0 |6,47 |-9,53 |
|сплачені в строк | | | | | | |
|Розрахунки з дебіторами |558 |2180 |+1622 |2,88 |8,69 |+5,81 |
|Грошові кошти |17 |57 |+40 |0,08 |0,23 |+0,15 |
|Використання позикових |103 |— |-103 |0,54 |— |-0,54 |
|коштів | | | | | | |
|Інші оборотні активи |50 |62 |+12 |0,24 |0,25 |+0,01 |
|Всього |19407 |25099 |+5692 |100,0 |100,0 |— |

Аналізуючи дані таблиці №7, можна сказати, що найбільшу питому вагу в поточних активах займає готова продукція. На початок року на її долю припадало 39,95% поточних активів, або 7752тис.грн. до кінця року абсолютна її сума збільшилась на 5358тис.грн., також збільшилась її питома вага (на
12,28), що свідчить про затовареність ринку збуту, високу собівартість виготовленої продукції, це призводить до замороження оборотних засобів, відсутність грошових коштів, що є негативним для ефективної діяльності підприємства.

Позитивним моментом в діяльності підприємства є збільшення маса грошових коштів на 40тс.грн., що збільшує коефіцієнт абсолютної ліквідності підприємства; також збільшилась дебіторська заборгованість, яка в кінцевому випадку може перетворитися в готівку підприємства.

Аналіз взаємозв’язку активу і пасиву балансу. Оцінка фінансової стійкості підприємства.

Як відомо, між статтями активу і пасиву балансу існує тісна взаємозалежність. Кожна стаття балансу має свої джерела фінансування.
Джерелом фінансування довгострокових активів, як правило, є власний капітал і довгострокові позичені кошти. Не виключається випадок формування довгострокових активів і за рахунок короткострокових кредитів банку.

Поточні активи формуються як за рахунок власного капіталу, так і за рахунок короткострокових позичених коштів.

В залежності від джерел формування загальну суму поточних активів
(оборотного капіталу) прийнято ділити на дві частини:

Страницы: 1, 2, 3, 4Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты