Анализ организационно-технического уровня производства
p> 1. Змінну частину, яка складена за рахунок короткострокових зобов’язань підприємства;

2. Постійний мінімум поточних активів, який формується за рахунок власного і довгострокового позиченого капіталу.

Як відомо, власний капітал в балансі відображається загальною сумою.
Щоб визначити, скільки його використовується в обороті, необхідно від загальної суми по першому і другому розділах пасиву балансу відрахувати суму довгострокових активів.


Таблиця № 8

| |На початок року |На кінець року |
|Загальна сума постійного капіталу |240994 |241881 |
|Загальна сума позаоборотних активів |234880 |231653 |
|Сума власних оборотних засобів |6114 |10228 |

Суму власного оборотного капіталу можна розрахувати і таким чином: від загальної суми поточних активів відрахувати суму короткострокових фінансових зобов’язань. Різниця може показати, яка сума поточних активів сформована за рахунок власного капіталу чи що залишається в обороті підприємства, якщо погасити всю короткострокову заборгованість кредиторам.


Таблиця № 9

| |На початок року |На кінець року |
|Загальна сума поточних активів |19407 |25099 |
|Загальна сума короткострокових боргів |13293 |14871 |
|підприємства | | |
|Сума власного оборотного капіталу |6114 |10228 |
|Доля в сумі поточних активів, %: | | |
|Власного капіталу; |31,5 |40,7 |
|Позиченого капіталу. |68,5 |59,3 |

Аналізуючи дані таблиць 8,9 можна сказати, що на кінець року в порівнянні з початком доля власного капіталу зросла на 9,2% (31,5-40,7), або на 4114тис.грн. (6114-10228), що свідчити про зменшення фінансової залежності підприємства і нестійкості його стану. Цей фактор є позитивним для даного підприємства, так як збільшення власного капіталу відбулося за рахунок збільшення суми поточних активів.

Якщо підприємство буде і в майбутньому такими темпами накопичувати власний капітал, то скоро воно досягне оптимального співвідношення власних і позичених коштів.

Розраховується також структура розподілення власного капіталу, а саме доля власного оборотного капіталу в загальній його сумі. Відношення власного оборотного капіталу в загальній його сумі отримало назву
“коефіцієнта маневрування капіталу”, який показує, яка частина власного капіталу знаходиться в обороті, в тій формі, яка дозволяє вільно маневрувати цими засобами.

Таблиця № 10

| |На початок року |На кінець року |
|Сума власного оборотного капіталу |6114 |10228 |
|Загальна сума власного капіталу (Іп.)|240891 |241881 |
| | | |
|Коефіцієнт маневрування власного |0,02 |0,04 |
|капіталу | | |

На аналізуючому підприємстві по стану на кінець року частка власного капіталу, яка знаходиться в обороті зросла на 0,02 % (0,02-0,04), але це є незначне зростання для підприємства. Підприємство далі залишається з малою часткою власного оборотного капіталу, що не забезпечує підприємству достатню гнучкість у використанні власного капіталу.

Важливим показником, який характеризує фінансовий стан підприємства і його стійкість є забезпеченість матеріальними оборотними засобами власними джерелами фінансування. Вона встановлюється порівнянням суми власного оборотного капіталу з загальною сумою матеріальних оборотних фондів.

Таблиця № 11

| |На початок року |На кінець року |
|Сума власного оборотного капіталу |6114 |10228 |
|Сума матеріальних оборотних фондів |15575 |21176 |
|Процент забезпеченості |39 |48 |

Звідси видно, що процент забезпеченості зріс на 9% (39-48), що є позитивним для підприємства, так як залежність підприємства від зовнішніх інвесторів знизився.

Надлишок чи недостача джерел коштів для формування запасів і затрат
(матеріальних оборотних фондів) являється одним з критеріїв оцінки фінансової стійкості підприємства.

Існує чотири типи фінансової стійкості:

V абсолютна стійкість фінансового стану (якщо запаси і затрати (З) менші суми власного оборотного капіталу (ВК) і кредитів банку під товарно-матеріальні цінності (КР) ;

V нормальна стійкість (якщо запаси і затрати (З) дорівнюють сумі власного оборотного капіталу (ВК) і кредитів банку під товарно- матеріальні цінності (КР);

V нестійкий, передкризовий фінансовий стан, при якому порушується платіжний баланс, але зберігається можливість відновлення рівноваги платіжних засобів і платіжних зобов’язань за рахунок залучення тимчасово вільних джерел засобів (Д);

V кризовий фінансовий стан (підприємство знаходиться на межі банкруцтва), при якому:

З>ВК+КР+Д

[pic];
Проаналізувавши фінансовий стан на ВАТ “ТеКЗ” ми бачимо, що підприємство знаходилося у 1996році в кризовому фінансовому стані, це видно з наступних розрахунків: за 1996 рік
15575 > 6114+0,39*15575+(182+160) => 15575 > 12530,25;

[pic] за 1997 рік:

21176 > 10228+0,48*21176+182+323 => 21176 > 208997,48

[pic]
Рівновага платіжного балансу в даній ситуації забезпечується за рахунок прострочених платежів по оплаті праці , судам банку, постачальникам, бюджету і т.п.

Рівновага фінансового стану може бути відновлена шляхом:

V прискорення оборотності капіталу в поточних активах, в результаті чого пройде відносне його зменшення на гривень товарообороту;

V обгрунтованого зменшення запасів і затрат (до нормативу);

V поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.

У звітному році відбувається незначне покращення фінансової стійкості, що видно з наступних розрахунків:

21176 > 10228+0,48*21176+182+323 => 21176 > 208997,48

[pic], що свідчить про те, що підприємство перейшло в нестійкий (передкризовий) фінансовий стан. При цьому фінансова нестійкість рахується допустимою, якщо виконуються наступні умови:
V виробничі запаси плюс готова продукція рівні або перевищують суму короткострокових кредитів, які приймають участь в формуванні запасів – ця умова виконується, так як ІІа>ІІІп.
V Незавершене виробництво плюс витрати майбутніх періодів рівні або менші від суми власного оборотного капіталу – умова виконується.

Оскільки наявність власного оборотного капіталу і його зміни мають дуже велике значення в забезпеченні фінансової стійкості підприємства, доцільно провести факторний аналіз його динаміки.

Таблиця № 12 Аналіз впливу факторів на зміни наявності власного оборотного капіталу.

|Фактор |Розрахунок впливу|Рівень |
| | |впливу |
| | |тис.грн.|
|Постійний капітал. | | |
|Статутний фонд |977-977 |— |
|Додатковий капітал |239731-239390 |+341 |
|Резервний фонд |182-182 |— |
|Спеціальні фонди і цільове фінансування |323-160 |+163 |
|Реструктизований борг |2413-282 |+2131 |
|Збитки звітного року |-(1645-0) |-1645 |
|Довгострокові кредити |0-103 |-103 |
|Довгострокові активи. | | |
|Основні засоби |-(159107-162846) |+3739 |
|Нематеріальні активи |-(2-2) |— |
|Незавершені капітальні вкладення |-(72114-71556) |-558 |
|Устаткування |-(430-476) |+46 |
|Всього |10228-6114 |4114 |

З таблиці видно, що за звітний період сума власного оборотного капіталу збільшилась в цілому на 4114тис.грн. Це настало головним чином за рахунок приросту суми реструктизованого боргу, додаткового капіталу, основних засобів, а також зменшення за рахунок збитків в звітному році. Зменшення вкладання капіталу в основних фондах визвало збільшення суми власного оборотного капіталу.

Темпи росту власного капіталу (відношення суми прибутку, направленої в фонд накопичення, до власного капіталу) залежать від наступних факторів:
V Рентабельність продаж (R);
V Оборотності капіталу (Коб);
V Структури капіталу, що характеризує фінансову активність підприємства по залученню запозичених коштів (відношення середньорічної суми валюти балансу до середньорічної суми власного капіталу), (К);
V Процент відрахованого чистого прибутку на розвиток виробництва (Двід).
Отже темп росту власного капіталу розраховується за формулою:

[pic] за допомогою методу ланцюгової підстановки розрахуємо вплив зміни кожного показника на темп росту капіталу.

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

Вплив коефіцієнту рентабельності продажу за звітний рік привів до сповільнення темпів росту власного капіталу на 0,001 (0,0017-0,0007), в свою чергу такі коефіцієнти як коефіцієнт оборотності капіталу і структури капіталу в незначній мірі підвищили темпи росту власного капіталу. Найбільш суттєво вплинув на підвищення процент відрахованого чистого прибутку на розвиток виробництва – 0,00075 (0,00085-0,0016). В цілому темпи росту власного капіталу за звітний рік зменшились не суттєво (на 0,0001).

Аналіз ефективності і інтенсивності використання капіталу. Оцінка ділової активності підприємства.

Як відомо, капітал знаходиться в постійному русі, переходячи з однієї стадії кругообігу в іншу.

На першій стадії підприємство закуповує необхідні йому основні фонди, виробничі запаси, на другій – засоби в формі запасів поступають в виробництво, а частина використовується на оплату праці працівникам, виплату податків, платежів по соціальному страхуванню і інші витрати. На третій стадії готова продукція реалізовується і на рахунок підприємства поступають грошові кошти. Чим швидше капітал зробить кругообіг, тим більше продукції отримає і реалізує підприємство при одній і тій же сумі капіталу.
Затримка руху коштів на будь-якій стадії веде до сповільнення оборотності капіталу, потребує додаткових вкладень коштів і може визвати значне погіршення фінансового стану підприємства.

Таким чином, ефективність використання капіталу характеризується його віддачею (рентабельністю) як відношення суми прибутку до середньорічної суми основного і оборотного капіталу. Для характеристики інтенсивності використання капіталу розраховується коефіцієнт його оборотності
(відношення виручки від реалізації продукції, робіт і послуг до середньорічної вартості капіталу).

Взаємозв’язок між показниками віддачі капіталу і його оборотністю виражається наступним чином:

[pic][pic]
Іншими словами, прибутковість інвестованого капіталу рівна добутку рентабельності продажу і коефіцієнта оборотності капіталу.

Розрахунок впливу факторів на зміни рівня рентабельності капіталу можна провести методом абсолютних різниць (табл. 13).

Таблиця № 13 Показники ефективності використання капіталу.

|Показники |Попередній рік |Звітний рік|
|Прибуток підприємства, тис.грн. |4313 |2252 |
|Виручка від реалізації продукції, |17805 |20712 |
|тис.грн. | | |
|Середня сума капіталу, тис.грн. |254287 |256752 |
|Рентабельність капіталу, % |1,7 |0,87 |
|Рентабельність продаж, % |24,2 |10,87 |
|Коефіцієнт оборотності капіталу |0,07 |0,08 |
|Зміни рентабельності за рахунок: | |
|Рентабельності продажі; |(10,87-24,2)*0,07= -0,9 |
|Коефіцієнта оборотності. |(0,08-0,07)*10,87=+0,1 |
| |Всього -0,8 |

За допомогою методу абсолютних різниць ми визначили вплив факторів на рентабельність капіталу. Віддача капіталу за звітний рік зменшилась на 0,8, це зменшення відбулося за рахунок зменшення показника рентабельності продажі (0,9). Також спостерігається незначне прискорення оборотності на
0,1.

Швидкість оборотності капіталу характеризується наступними показниками:
V Коефіцієнтом оборотності (Коб):

[pic](розрахунок в табл. №13)
V Тривалість одного обороту (Тоб):

[pic], чи [pic] де Д – кількість календарних днів в періоді, що аналізується (360).
Отже для 1996/1997 року тривалість одного оберту дорівнює:

[pic]; [pic].

Таким чином в порівнянні з минулим роком оборотність капіталу прискорилась на 678,8дні (5141,4-4462,6).

В процесі аналізу необхідно вивчити оборотність капіталу не тільки в цілому, але і по стадіям кругообороту. Це дозволить прослідкувати, на яких стадіях відбулося прискорення чи сповільнення оборотності капіталу.

Страницы: 1, 2, 3, 4Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты