Роздержавлення i приватизацiя
p> Навіть досвідченим підприємцям, керівникам підприємств нелегко знаходити і реалізувати принципово нові вирішення проблем і завдань стабілізації роботи підприємства, його приватизації, вибору форм власності, пере-профілювання виробництва, освоєння і випуску конкурентоспроможної продукції, переходу до ринкових відносин, формування ефективного механізму управління з урахуванням вимог сучасного маркетингу. Успіх тут у багатьох випадках залежить від вибору схеми приватизації підприємства.

Схема передавання майна державних підприємств, організацій, їхніх структурних підрозділів в оренду трудовим колективам

|1 Загальні збори (конференція) |Більшістю голосів приймається |
|трудового колективу |рішення: |
| |а)про оренду майна; |
| |б)про створення організації |
| |орендарів |
| |Оформляється протоколом загальних |
| |зборів (конференції) трудового |
| |колективу |
|2. Члени трудового колективу |Подають заяву про прийом у члени |
| |організації орендарів |
|3. Загальні збори (збори |Затверджують положення організації |
|уповноважених представників) |орендарів. Вибирають органи |
|організації орендарів |управління організації орендарів |
|4. Орган приватизації або |Розглядає заяву і проект договору і|
|уповноважений орендодавець |дає орендареві відповідь про |
| |прийняте рішення |
|5. Рада (правління) організації |Направляє на державну реєстрацію: |
|орендарів |а) положення про організацію |
| |орендарів; |
| |б) довідку про попереднє погодження|
| |орендодавця на укладання договору |
| |оренди; |
| |в) заяву на реєстрацію, яка |
| |здійснюється в 30-денний термін |
|6.Орган приватизації і організації |Укладає договір оренди майна. |
|орендарів |Здійснює передавання і приймання |
| |орендованого майна |
|7.Загальні збори засновників |Більшістю голосів: |
|підприємства або господарського |а) приймають рішення про створення |
|товариства, що створюється на |підприємства; |
|основі орендованого майна |б) затверджують статут підприємства|
| |або господарського товариства; |
| |в) затверджують договір засновників|
| |(для господарського товариства). |

Провадиться державна реєстрація утвореного на орендованому майні підприємства, господарського товариства

Схема приватизації майна державного підприємства через продаж акцій відкритого акціонерного товариства
|1. Загальні збори (конференція) |Більшістю голосів приймають рішення|
|трудового колективу підприємства |про приватизацію через |
| |реорганізацію державного |
| |підприємства в акціонерне |
| |товариство |
|2. Адміністрація підприємства |Подає в органи приватизації: |
| |а) заяву про приватизацію; |
| |б) документ про оплату заяви: |
| |в) протокол загальних зборів |
| |(конференції) ; |
| |г) інформацію про підприємство |
|3. Орган приватизації |Протягом місяця з дня подання |
| |заяви: |
| |а) приймає рішення про |
| |приватизацію; |
| |б) направляє рішення (письмово) |
| |адміністрації підприємства; |
| |в) призначає комісію з |
| |приватизації, термін підготовки |
| |плану приватизації підприємства |
|4. Комісія з приватизації |а) не пізніше ніж через 2 міс. |
|підприємства |після прийняття рішення подає в |
| |орган приватизації план |
| |приватизації підприємства; |
| |б) відповідно до затвердженого |
| |плану приватизації підготовляє тим»|
| |часовий статут відкритого |
| |акціонерного товариства |
|5 Орган приватизації |а) затверджує тимчасовий статут |
| |відкритого акціонерного товариства;|
| | |
| |б)подає тимчасовий статут і рішення|
| |про реорганізацію державного |
| |підприємства на акціонерне |
| |товариство для державної реєстрації|
| |до місцевих органів влади |
|6. Орган приватизації або |Організує: |
|уповноважений фінансовий посередник|а) випуск акцій; |
| |б) безплатний розподіл акцій за |
| |приватизаційні сертифікати і |
| |пільговий продаж робітникам |
| |підприємства; |
| |в) відкриту підписку акцій; |
| |г) вільний продаж акцій на біржі |
|7. Установчі збор акціонерного |а)затверджують статут акціонерного |
|товариства |товариства (постійний); |
| |б)обирають органи управління |
| |акціонерного товариства (рада, |
| |спостережна рада), виконавчі та |
| |контрольні органи. |

Здійснюється державна реєстрація постійного акціонерного товариства.

ПРИВАТИЗАЦІЯ, ІНТЕНСИФІКАЦІЯ, РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА КОЖНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

ВИХОДЯЧИ З КОН'ЮНКТУРНОЇ І ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Економічна кон'юнктура є головним фактором державного регулювання розвитку економіки країни і гнучкого управління підприємницькою діяльністю.

Кон'юнктура характеризує поточний стан економіки країни, світового господарства, галузі, регіону, ринку товарів у певний період. Вона може розкривати динаміку виробництва, будівництва, торгівлі, цін, курсу цінних паперів, прибутків, недовантаження основного капіталу, безробіття, рівень заробітної плати, споживання тощо.

Погіршення кон'юнктури в тій чи іншій сфері є сигналом для своєчасного вжиття заходів для усунення причин, які його породжують.

Економічно розвинені держави з соціальне орієнтованою економікою досягають своєї мети кон'юнктурною політикою. Прагнучи поліпшити економічну кон'юнктуру в країні, досягти прогресивних структурних зрушень в економіці, вони змінюють податкові та відсоткові ставки, збільшують або зменшують обсяги державних замовлень, державних капіталовкладень, здійснюють заходи, спрямовані на державне регулювання капіталовкладень, особисте споживання населення та інші заходи, забезпечуючи сприятливу кон'юнктуру. Слід постійно і старанно вивчати економічну кон'юнктуру і своєчасно вживати заходів для того, щоб запобігти розбалансованості народного господарства, інфляції, зростанню цін, появі тіньової економіки, спаду виробництва.
Засобів регулювання кон'юнктури як у держави, так і у керівників підприємств достатньо.

Наприклад, для пожвавлення кон'юнктури держава йде на збільшення державних витрат, фінансує заходи, спрямовані на підтримку кон'юнктури; зменшення податків сприятливо впливає на кон'юнктуру, розширення інвестиційної діяльності (у підприємств і населення залишається більше коштів).

У Німеччині в періоди високої кон'юнктури Федеральний банк депонує певні грошові резерви, які на випадок економічного спаду уряд використовує для підтримання кон'юнктури.

Держава як господарський суб'єкт соціальне орієнтованої ринкової економіки сприяє здоровій кон'юнктурі, створює сприятливий клімат для успішної підприємницької діяльності, приватизації, розвитку національної економіки, реалізації експертних програм і впливає на умови міжнародної конкуренції.

Сьогодні ринкова кон'юнктура стає все жорсткішою, з'являються все витонченіші методи і форми суперництва на ринку, швидко змінюються кон'юнктура ринку, попиту і пропозицій, ціни, якість товару і послуг тощо.
Виживання підприємств у цих умовах потребує принципово нових маркетингових підходів до управління і організації виробництва і збуту. Вони мають забезпечувати реалізацію таких завдань: підвищувати гнучкість виробництва, швидко змінювати асортимент продукції, впроваджувати нові технології, техніку, поліпшувати якість продукції, підвищувати культуру виробництва, знижувати витрати виробництва.

Найперше завдання керівника підприємства, фірми — спрогнозувати обсяги збуту продукції, послуг. Для цього слід підвищувати роль маркетингу в комерційній діяльності, у визначенні виробів, які користуються і будуть користуватись найбільшим попитом, устаткування, технології, джерел постачання сировини, матеріалів, комплектуючих та інших умов господарської діяльності, необхідних для випуску цієї продукції.

Поряд з цим на основі прогнозу розвитку внутрішнього і світового ринку та тенденцій перспектив зміни асортименту товарів приймаються управлінські рішення і програма дій з технічного переоснащення підприємства з визначенням напрямів інвестицій і додаткових виробничих потужностей з орієнтуванням виробництва на запити реального споживчого ринку.

Прогнози збуту продукції, послуг необхідні для всіх підрозділів підприємства. Маркетингу належить головна роль при прогнозуванні виробничими і технічними службами підготовки устаткування, пристроїв, робочих місць для випуску нового асортименту продукції. Служби матеріально- технічного постачання використовують маркетингові прогнози для визначення графіків поставок сировини і матеріалів, фінансові служби — для визначення розмірів оборотних коштів, витрат на оплату праці тощо.

Прогноз збуту дає змогу оцінити ефективність програми інвестицій, віддачу, прибуток, які принесуть капіталовкладення після здійснення технічного переоснащення.

При складанні прогнозу збуту продукції, послуг завжди необхідний попередній аналіз ринку, на основі якого підприємство планує збут своєї продукції, включаючи експортну, використовуючи інформацію публікацій у бюлетенях і періодичних виданнях будь-якої країни. Має бути використана інформація про ситуацію і кон'юнктуру на ринку тієї країни, куди експортується продукція. Найбільш точним підходом до складання прогнозу збуту є так званий пробний маркетинг, при якому просування нових виробів на ринку здійснюється на невеликому за розмірами ринку (в межах кількох міст).
На такому невеликому місцевому ринку моделюються і перевіряються заходи, здійснені в масштабі країни (просування нового виробу на ринку — обсяг продажу, ціни, види реклами, канали збуту, якість, тип упаковки тощо).

Керівник підприємства сьогодні має можливість застосувати кілька способів підвищення конкурентоспроможності підприємства і збільшити випуск потрібного на ринку товару. Для цього слід розвивати власну систему філій та широку мережу підприємств малого бізнесу. Однак розпочинати слід з вивчення ринку, його сегментації, ємності сегмента, тобто скільки виробів виробляти, яка їхня вартість, за якою ціною їх можна продати. чисельність потенційних споживачів тощо.

ОЦІНКА ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Правильне визначення вартості майна державного підприємства, що приватизується, є важливою передумовою успішної, взаємовигідної угоди між державою і новими власниками щодо зміни форми власності підприємства.
Оцінка майна підприємств необхідна для об'єктивного визначення початкової ціни об'єктів приватизації, що підлягають продажу на аукціоні або за конкурсом, для оцінки вартості цілісних майнових комплексів і окремих інвентарних об'єктів у разі викупу, а також для визначення розміру статутного фонду відкритих акціонерних товариств, що створюються в процесі приватизації (включаючи корпоратизацію). Саме недосконалість правового і методичного забезпечення процесу приватизації щодо оцінки майна державних підприємств була в перші роки приватизації в Україні однією з головних причин того, що багато підприємств були привласнені за безціпь, а державна казна втратила величезні суми коштів.

В даний час основним правовим актом, що регулює відносини щодо оцінки майна державних підприємств, є “Методика оцінки вартості майна під час приватизації”.Вона встановлює порядок оцінки майна державних підприємств за відновною вартістю з урахуванням складу майна, а також способу приватизації. Це викликане тим, що на даному етапі приватизації способи її здійснення в Україні створюють неоднакові умови для впливу ринкових факторів на ціни викупу або продажу об'єктів приватизації.

Для відкритих державних акціонерних товариств, які створені в процесі корпоратизації і створюються в процесі приватизації і які, як відомо, приватизуються способом продажу акцій, причому з обов'язковим застосуванням приватизаційних майнових сертифікатів і компенсаційних сертифікатів, встановлено порядок визначення розміру статутного фонду приватизованого відкритого акціонерного товариства за методикою оцінки вартості цілісного майнового комплексу. Суть її така.

Страницы: 1, 2, 3, 4Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты