Роздержавлення i приватизацiя
p> Оцінка вартості цілісного майнового комплексу (підприємство в цілому або його цехи, виробничі дільниці тощо, які можуть бути виділені як окремі об'єкти приватизації) здійснюється на підставі балансу підприємства і даних бухгалтерського обліку про балансову вартість його активів: основних засобів (з урахуванням індексації їхньої балансової вартості на останню дату), нематеріальних активів, інших позаоборотних активів (у тому числі незавершеного будівництва), запасів і витрат, грошей, коштів у розрахунках, цінних паперах, інших активів. Оцінці вартості об'єкта приватизації може
(за рішенням державного органу приватизації) передувати його повна інвентаризація.

Вартістю об'єкта цілісного майнового комплексу вважається балансова вартість усіх його активів, зменшена на суму банківських кредитів, кредиторської заборгованості та інших фінансових зобов'язань підприємства.
В методиці дається така формула оцінки вартості майна цілісного майнового комплексу:

Вцмк = Оз + На + Вкі + Уні + Вдв + (Зз + Фа - Кр), де Вцмк — вартість майна цілісного майнового комплексу;

Оз — залишкова вартість основних засобів з урахуванням їх індексації;

На — залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі;

Вкі — відновна вартість незавершених капіталовкладень проіндексована);

Уні —відновна вартість не встановленого устаткування (проіндексована);

Вдв — довготермінові фінансові вкладення;

Зз — запаси і витрати (у складі оборотних засобів підприємства);

Фа— так звані фінансові активи (розрахунки, дебіторська заборгованість, короткотермінові фінансові вкладення, кошти й інші активи);

Кр— кредити банків, кредиторська заборгованість усіх видів, інші довготермінові та короткотермінові зобов'язання підприємства, а також резерви наступних виплат і платежів.

Якщо при розрахунку вартості майна об'єкта величина (Зз + Фа - Кр) від'ємна, що свідчить про низький рівень ліквідності його активів, тобто фінансові зобов'язання підприємства перевищують його оборотні активи, всі три зазначені елементи з розрахунку вилучаються.

Для визначення відновної вартості незавершених капіталовкладень та невстановленого устаткування застосовуються усереднені індекси цін у зв'язку з інфляцією на будівництво і промислову продукцію згідно з чинними вказівками Фонду державного майна, Мінекономіки, Мінфіну, Мінстату України, що потребує розподілу незавершеного будівництва за строками проведення витрат та за їх видами, а невстановленого устаткування — за строками його придбання.

У разі створення відкритих акціонерних товариств з метою продажу акцій без участі приватизаційних цінних паперів, тобто тільки за кошти, розмір їхнього статутного фонду визначається з урахуванням ринкової вартості активів на підставі їх експертної оцінки.

Оцінка вартості майна, що приватизується шляхом викупу, проводиться залежно від складу майна державного підприємства. У разі викупу майна, до складу якого входять будівлі та споруди, його вартість визначається за результатами експертної оцінки, причому експерти діють відповідно до угоди з органом приватизації. Якщо до складу майна державного підприємства, що приватизується шляхом викупу, не входять будівлі та споруди або якщо в процесі приватизації створюється колективне сільськогосподарське підприємство, в таких випадках вартість майна визначається за методикою оцінки майна цілісного майнового комплексу, але без урахування останньої індексації балансової вартості основних засобів.

Визначення початкової ціни майна державних підприємств, що приватизуються шляхом продажу на аукціоні або за конкурсом, відбувається також за вищенаведеною формулою, але без урахування останньої індексації балансової вартості основних засобів. Причому в разі, якщо на конкурс виставляється об'єкт, до складу якого входять будівлі та споруди, обов'язково визначається початковий розмір інвестиційних зобов'язань.
Інвестиційне зобов'язання в даному випадку — це зобов'язання покупця щодо внесення інвестицій, необхідних для ефективного функціонування об'єкта оцінки та випуску ним конкурентоспроможної продукції (реконструкція, капітальний ремонт, удосконалення технології тощо). Сума інвестицій розподіляється поетапно, але у межах не більше п'яти років.

Слід особливо підкреслити, що діюча в Україні методологія оцінки вартості об'єктів приватизації не передбачає визначення вартості земельної ділянки, на якій розташований об'єкт приватизації, вартості надр та інших складових частин природного середовища. Це є очевидною вадою діючої практики оцінки об'єктів, яка призводить, зокрема, до стримування іноземних інвестицій на приватизацію. Але діючий порядок продажу об'єктів приватизації на конкурсах, аукціонах, продаж акцій відкритих акціонерних товариств через сертифікатні аукціони, на біржах певною мірою сприяє встановленню більш-менш об'єктивних ринкових цін на об'єкти приватизації.
Вони виставляються на продаж за стартовою ціною, складеною за балансовою вартістю, а кінцева їхня ціна, ринкова вартість залежить від ринкових механізмів, що вільно спрацьовують.

ПРИВАТИЗАЦІЯ.ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА СПОСОБОМ ПРОДАЖУ АКЦІЙ ВІДКРИТИХ

АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Створення відкритих акціонерних товариств на базі державних підприємств у процесі їх приватизації, в тому числі шляхом корпоратизації, є важливою передумовою приватизації, яка дає змогу здійснювати приватизацію підприємства в умовах формування ринку їхніх акцій. Цьому процесу сприяє також встановлений порядок управління акціями державних відкритих акціонерних товариств з боку Фонду державного майна України і його регіональних органів. Саме органи приватизації затверджують плани розміщення акцій, включаючи акції відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації в 1993—1995 рр., приймають рішення щодо їх продажу, створюють комісії з підготовки приватизації цих об'єктів. Фонд державного майна України регламентує порядок продажу акцій державних відкритих акціонерних товариств на ринку цінних паперів.

Комісія з підготовки приватизації очолює складання акту оцінки майна підприємства, що приватизується, розробляє проект плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства, враховуючи, зокрема, законодавче закріплену систему фінансових пільг працівникам даного підприємства щодо придбання акцій за номінальною вартістю. Їм надається право першочергового придбання акцій за їхньою номінальною вартістю на суму і за рахунок виданого працівнику приватизаційного майнового сертифіката або за сертифікати, що видаються на суму індексацій грошових заощаджень громадян
України в установах Ощадного банку України і колишнього Укрдержстраху
(компенсаційні сертифікати); також вони мають право першочергового придбання за рахунок власних коштів акцій за їхньою номінальною вартістю на половину суми виділеного працівнику приватизаційного майнового сертифіката.
Ці пільги поширюються і на колишніх працівників підприємства, які вийшли на пенсію, звільнені у зв'язку зі скороченням штатів і не працюють від моменту звільнення на інших підприємствах, осіб, які мають право повернутися на попереднє місце роботи на даному підприємстві, та інвалідів, що звільнені у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням.

З метою залучення до управління приватизованим підприємством найбільш кваліфікованих працівників концентрації в їхніх руках значної кількості акцій законе-^ давство надає право під час приватизації майна відкритих акціонерних товариств після придбання акцій працівниками підприємства на пільгових умовах керівникам об'єктів приватизації, 'їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів, головним спеціалістам додаткового придбання за власні кошти акцій товариства за їхньою номінальною вартістю на загальну суму до 5 відсотків статутного фонду товариства. При цьому даному персоналу надається розстрочка платежу строком на один рік зі стягненням процентів на рівні облікової ставки Національного банку України.
Більш того, цим працівникам дозволяється купівля акцій за номінальною вартістю ще додатково на загальну суму до 5 відсотків статутного фонду за компенсаційні сертифікати, якщо акції товариства після пільгового продажу і відкритого продажу на сертифікат-ному аукціоні за приватизаційні майнові сертифікати повністю не реалізовані.

Відкриті акціонерні товариства, що створені на базі підприємства, вартість основних засобів яких перевищує 1000 тис. грн. (в цінах на 1 квітня 1996 р.) при умові, що держава не залишає частки майна підприємства у своїй власності, всі 100 відсотків своїх акцій реалізовує шляхом пільгового продажу своїм працівникам, керівництву, а також:
. продажу громадянам України і фінансовим посередникам за приватизаційні папери через центри сертифі-катних аукціонів у порядку, що встановлює
Уряд України;
. продажу фізичним та юридичним особам, які можуть бути покупцями згідно з законами України, за компенсаційні сертифікати через центри сертифікатних аукціонів у порядку, що встановлює Уряд України;
. продажу акцій за гроші юридичним і фізичним особам України на фондових біржах, у тому числі на Українській фондовій біржі та її філіях;
. іншими формами продажу акцій фізичним та недержавним юридичним особам, які встановлюють Уряд України, Фонд державного майна України (наприклад продаж пакетів акцій за гроші та компенсаційні сертифікати на некомерційних конкурсах під інвестиційні зобов'язання покупців).

Держава встановлює квоти застосування приватизаційних та компенсаційних сертифікатів при приватизації державних підприємств шляхом продажу акцій відкритих акціонерних товариств. У 1997 році при продажі об'єктів державної власності вартістю від 1 млн. грн. до 170 млн. грн., у яких частка вартості основних засобів, що припадає на одного працюючого, не перевищує номінальної вартості приватизаційного майнового сертифіката більш як у 12 разів, від 80 до 100 відсотків акцій повинні реалізуватися за ці цінні папери; продаж акцій таких же підприємств, але з меншою кількістю працюючих
(тобто, коли на одного працюючого припадає більша вартість основних засобів), здійснюється при квоті участі приватизаційних цінних паперів від
50 до 70 відсотків. Більш крупні підприємства, а також підприємства- монополісти, підприємства військово-промислового комплексу, що підлягають конверсії, і підприємства, що приватизуються з участю іноземного капіталу, зобов'язані забезпечити продаж акцій за приватизаційні цінні папери у розмірі від 5 до 10 відсотків.

Після реалізації плану приватизації підприємства повністю змінюють форму власності. Якщо ж держава залишає за собою частку в майні підприємства, вона на якийсь час залишається співвласником такого акціонерного підприємства через Фонд державного майна, який управляє частками держави у майні приватизованих підприємств. Остаточна приватизація цих часток (продаж акцій) відбувається у формах і у термінах, що визначає
Уряд України.

Одним із найважливіших фінансових питань приватизаційного процесу є шляхи і методи використання громадянами України приватизаційних майнових сертифікатів (ПМС) і компенсаційних сертифікатів (КС). Законодавство
України не передбачає відчуження цих цінних паперів, тому їх купівлю-продаж на фондовому ринку громадяни здійснювати не можуть. Доступ до державної власності, що приватизується, через ці цінні папери громадяни мають, вкладаючи їх безпосередньо в об'єкт приватизації або шляхом звернення до послуг фінансових посередників.

У першому випадку частина власників сертифікатів може вкласти їх за місцем роботи за умови, що це підприємство приватизується. Про порядок використання цих сертифікатів і пільги громадянам — їх володарям йшлося вище. Інші власники сертифікатів мають змогу особисто взяти участь в аукціонах із продажу акцій відкритиу акціонерних товариств (окремо організовуються сертийі катні аукціони з продажу акцій за
ПМС і за КС), звернувшись до регіонального центру сертифікатних аукціо нів1
Ціна придбання акцій на цих аукціонах визначається за показником кількісного співвідношення запропонованих до продажу акцій відкритих акціонерних товариств і заявлених до купівлі сертифікатів окремими громадянами і юридичними особами — фінансовими посередниками.

Звернення громадян до послуг фінансових посередників передбачає такі варіанти:
. звернення до довірчого товариства;
. придбання в обмін на приватизаційні цінні папери інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду або інвестиційної компанії.

У першому варіанті приватизаційні папери передаються громадянами у довірче управління для вкладення в об'єкт приватизації, у другому — інвестиційний сертифікат фінансового посередника засвідчує внесок громадянина в його капітал і право на одержання дивідендів від його діяльності. В будь-якому разі участь громадян у приватизації через фінансових посередників (якщо, звичайно, вони діють цивілізованими методами, що нині в Україні далеко не завжди забезпечується) має для громадян низку переваг. Фінансові посередники мають на аукціонах кращі умови для придбання акцій підприємств, що приватизуються, з точки зору цін придбання акцій, можуть купувати акції більш-менш великими пакетами і, отже, впливати на подальшу діяльність акціонерного товариства, знаходити на ринку перспективні щодо надійності та рентабельності об'єкти приватизації.

Як уже зазначалося, суттєві особливості приватизації законодавством
України встановлені для підприємств агропромислового комплексу — радгоспів, промислових підприємств, які переробляють сільськогосподарську сировину, підприємств, які виконують роботи і надають послуги колективним сільськогосподарським підприємствам, колгоспам, фермерським господарствам і іншим сільськогосподарським товаровиробникам. Головним чином ці особливості стосуються порядку розподілу акцій об'єктів приватизації, який передбачає пріоритет на іх одержання недержавними сільгосппідприємствами і їх

Положення про центри сертифікатних аукціонів затверджено Постановою
Кабінету міністрів України від 24 лютого 1995 р. працівниками, що створює умови для ефективного управління приватизованими підприємствами з боку нових власників і розвитку сільськогосподарського виробництва.

Державні промислові підприємства з переробки сільгоспсировини і підприємства, що виконують роботи і надають послуги сільгоспвиробникам, приватизуються способом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства і реалізації акцій цих товариств. Працівники цих підприємств користуються пільгами при розміщенні акцій в порядку, який передбачений для всіх інших відкритих акціонерних товариств. Більша частина акцій (51 відсоток) передається безкоштовно колективам товаровиробників недержавних форм власності, які на договірних засадах здають сільгоспсировину об'єкту приватизації або одержують від нього послуги. Розподіл акцій між сільгоспвиробниками (з урахуванням квоти для радгоспів та інших державних товаровиробників, якщо такі є у зоні діяльності підприємства, що приватизується) здійснюється пропорційно до обсягів сировини, зданої на об'єкт приватизації, виконаних робіт і наданих послуг в середньому за 5 років, що передують року приватизації, або за всі роки існування, якщо товаровиробник функціонує менше 5 років. 51 відсоток акцій приватизованих підприємств, які передаються сільгоспвиробникам, включають акції, які розміщуються за приватизаційні майнові сертифікати, власні кошти і компенсаційні сертифікати серед працівників підприємства, сільгоспвиробників та прирівняних до них осіб.

Приватизація майна радгоспів та інших державних сільгосппідприємств здійснюється шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства або шляхом перетворення їх у колективні сільськогосподарські підприємства — за рішенням трудового колективу радгоспу. У будь-якому випадку трудовий колектив одержує для розподілу серед працівників і прирівняних до них осіб частку державного майна (або акцій) на суму, що визначається за формулою:

Вб = Кп ( Со , де Вб — частка державного майна (сума акцій), яка безкоштовно передається працівникам радгоспу, що приватизується;

Кп — чисельність персоналу радгоспу і осіб, що до нього прирівнюються;

Со — середня вартість майна на одного члена колективного сільськогосподарського підприємства по відповідній області України
(Автономній Республіці Крим).

Розподіл безкоштовно переданого майна (акцій) між працівниками приватизованого радгоспу здійснюється відповідно до трудової участі кожного, хто має право його одержати. Решта майна (акцій) приватизується за приватизаційні майнові сертифікати працівників радгоспу і прирівняних до них осіб. Якщо у такий спосіб не все майно (акції) буде приватизоване, решта продається їм за власні кошти з розстрочкою на 5 років (без нарахування процентів, але з урахуванням зміни цін на момент викупу майна) або організовується продаж акцій відкритого акціонерного товариства на фондовому ринку згідно з чинним законодавством.

Список літератури

. Фінансова діяльність підприємства.Бандурка О.М.,Коробов М.Я.,Орлов

П.І., Петрова К.Я., - К.:Либідь,1998
. Підприємництво і підприємницька діяльність.Шевеленко С.Д., Федів І.І.,

- К.:Вища шк., 1997

-----------------------

[1] Закон передбачає створення товариства покупців також і за іншими ознаками, наприклад, за місцем проживання групи громадян, які мають намір приватизувати той чи інший об'єкт.

[2] Згідно з Указом Президента України від 15 червня 1993 р , корпоратизація — це перетворення державних підприємств, а також закритих акціонерних товариств, більш як 75 відсотків статутного фонду яких перебуває у державній власності, у відкриті акціонерні товариства.
Засновниками таких акціонерних товариств з боку держави є міністерства та інші органи державної виконавчої влади, підвідомчі Кабінету міністрів
України. Мета корпоратизації — підготовка підприємства до приватизації, але без фіксації конкретного ії строку


Страницы: 1, 2, 3, 4Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты