Розробка підприємства LOMAPAK

Розробка підприємства LOMAPAK

План.

Вступ
Глава 1. Створення та організація підприємства.
1. Законодавча база підприємницької діяльності.
2. Складання установчих документів.
3. Реєстрація підприємства.
4. Стисла характеристика діяльності підприємства.
5. Бізнес–план.
Глава 2. Розрахункова частина.
2.1 Розрахункова частина варіант 1
2.2 Розрахункова частина варіант 12
2.3 Розрахункова частина варіант 22
Додаток 1
Додаток 2
Список літератури.

Вступ.

Группа однодумців, які мають вільні кошти, проаналізувавши ситуацію на ринку вирішила створити підприємство по наданню послуг по пакування сипучих продуктів харчування. Провівши детальний аналіз ринку з виробництва упаковок засновники вирішили створити підприємтсво у м.Запоріжжі, оскільки ця сфера діяльності у Запорізській області слабко розвинута. Тому створене підприємство може досить швидко знайти замовників на свою продукцію та зайняти відповідну нишу на ринку.

На ринку Запорізьської області вже діє декілька фірм, які надають послуги пакування, але вони користуються застарілим обладнанням та іх продукція не задовільняє потреби замовників, або використовують імпортне обладнання та ціна продукції досить висока, оскільки ім необхідно окупити це обладнання. Наше підприємтсво розглянувши ринок пакувального обаднання на Україні визначило, що доцільніше використовувати вітчизняне обладнання, яке за попередніми рохрахунками окупиться приблизно за 6–7 місяців. Також на цьому обладнанні виготовляється якісна продукція, тому ми вважаємо що будемо взмозі знайти свій сегмент ринку та працювати досить ефективно.

1. Законодавча база підприємницької діяльності.

Згідно з законом України “Про підприємництво” від 7.02.91 р. підприємництво – це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконання робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку. Згідно з законом України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91 підприємство – це самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку та комерційну діяльність з метою отримання прибутку (доходу). Незважаючи на те, що процес вільного підприємництва почався в Україні давно і кожен день створюються десятки, а то і сотні нових підприємств, до сьогоднішнього дня перед багатьма особами стоїть питання: який вид діяльності вибрати для здійснення підприємницької діяльності. Еволюція законодавства України трохи спростила цю задачу. На сьогоднішній день передбачається шість видів підприємств, які можна створювати. Згідно зі ст. 2 закона України “Про підприємства в Україні” на
Україні можуть діяти та створюватися підприємства таких видів:
1) індивідуальне підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи;
2) колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу;
3) господарське товариство;
4) підприємство, засноване на спільній власності громадян;
5) комунальне підприємство, засноване на власності територіальної громади;
6) державне підприємство, засноване на державній власності, в тому числі скарбне підприємство.

Ми зупинили свій вибір на господарському товаристві, а саме на одному з його видів – товаристві з обмеженою відповідальністю. Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, який має статутний фонд розподілений на частки, розмір яких визначається статутними документами.
Цей вибір ми зробили виходячи з переваг товариства з обмеженою відповідальністю над іншими видами господарських товариств:
1) простота при створенні (від засновників вимагається внесення 30 % свого вкладу та підписання установчих документів);
2) невеликий мінімальний статутний фонд (100 мінімальних заробітних плат або 11800 гривень);
3) потрібна невелика кількість засновників, що дає можливість оперативно збиратися для вирішення важливих питань діяльності товариства.

Підприємницька діяльність в Україні розподіляється за такими напрямками:
1) виробнича діяльність;
2) комерційна діяльність.

Наше підприємство буде займатися виробничою діяльністю. Цей вибір ми зробили тому, що в Україні досить мало підприємств, які займаються виробничою і багато, які займаються комерційною діяльністю (здебільшого які є торговими посередниками).

1 Складання установчих документів.

Установчими документами для товариства з обмеженою відповідальністю є статут та установчий договір. Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників, найменування та місце знаходження, порядок утворення статутного фонду, відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства.

Статут і Установчий договір товариства з обмеженою відповідальністю
“ЛОМАПАК” (назва нашого підприємства) буде наведено у Додатку 1.

Формування уставного капіталу підприємства залежить від форми власності підприємства. Пункт 4 ст. 2 закону України ”Про власність” від
07.02.91 року передбачає наступні форми власності:
1) приватна;
2) колективна;
3) державна.

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛОМАПАК” має колективну форму власності, оскільки воно засновано на основі поєднання майна та підприємницької діяльності трьох фізичних осіб, з метою отримання прибутку.
Як вже було зазначено вище, статутний капітал “ЛОМАПАК” повинен складати не менше 11 800 гривень. До моменту реєстрації підприємства кожен з учасників повинен внести не менш як 30% вказаного в установчих документах вкладу, що підтверджується документами, які видаються банківською установою. Для внесення вкладів в грошовій формі відкривається спеціальний рахунок в будь- якому відділенню банку, гроші з цього рахунку перераховується тільки на поточний рахунок за реєстрованого підприємства, або повертається засновником.

Учасник зобов’язаний повністю внести свій вклад не пізніше одного року після реєстрації товариства. Якщо це зобов’язання не виконується в зазначений строк, та інше не передбачене установчими документами, учасник сплачує за період прострочки 10% річних з недовнесеної суми. Учаснику товариства, який повністю вніс свій вклад видається свідоцтво товариства.

В ТОВ “ЛОМАПАК” статутний капітал складає 14 500 гр. Частка кожного з учасників в статутньому капіталі, по взаємній згоді складає:
Гармаш Євген Васильович 34% (4930 гривень)
Нестерук Сергій Миколайович 33% (4785 гривень)
Шевченко Володимир Олександрович 33% (4785 гривень).

В товаристві створюються такі органи керування:
. вищий орган керування – збір учасників товариства
. виконавчий орган – дирекція
. контрольний орган – ревізійна комісія.

Ціллю ТОВ “ЛОМАПАК” є отримання прибутку, та заняття ниші на ринку виробництва упаковки.

Місія підприємства - ми надамо вашому товару найпривабливіший вигляд.

2 Реєстрація підприємства.

Підприємство набуває чинності лише після державної реєстрації.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України “Про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності” державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності проводиться у виконавчому комітеті міської, районної у місті Ради або в районній, районній міст Києва і
Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання суб’єктів.

Алгоритм реєстрації ми привели у вигляді схеми 1.

Схема 1

1) Відкриття в банку тимчасового рахунку для формування статутного капіталу (відкривається тому, що перед реєстрацієй засновники повинні внести частку статутного капіталу). Для відкриття такого рахунку необхідні наступні документи: а) рішення засновників про визначення особи, якій надається право розпорядчого надпису при веденні грошових операцій по цьому рахунку. Це розпорядження оформлюється у вигляді нотаріально засвідченого доручення б) нотаріально засвідчена копія установчого договору в) заява про відкриття рахунка, яка підписана уповноваженою особою г) картка із зразком підпису особи, якій надано право розпорядчого напису.

2) Державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльности проводиться в районному виконавчому комітеті районної Ради. Для цього необхідно мати: а) нотаріально засвідчений статут (два оригіналу і одна копія) б) нотаріально засвідчений установчий договір (два оригіналу і одна копія) в) протокол збору учасників г) реєстраційна картка встановленого зразку (оригінал і чотири копії) д) документ, який засвідчує внесення платні за державну реєстрацію є) довідка, яка засвідчує сплату кожним власником внеску в статутний капітал ж) документ, який засвідчую наявність у засновників у власності або в користуванні приміщення, частки приміщення (договір купівлі-продажу, дарування, оренди і т. д.)
3*) Реєстрація в податковій міліції.
Хоча така реєстрація прямо не передбачена нормативними документами, але у наказі ДНАУ від 19.02.98 № 80 вказано лише, що перевірку паспортних даних засновників здійснюють підрозділи податкової міліції. Для цього необхідно мати: а) нотаріально засвідчена копія статуту б) дві заповнені реєстраційні картки в) документ, який підтверджує юридичну адресу г) ксерокопія паспорту директора.
3)Реестрація в органах статистики.
В управлінні статистики необхідно отримати довідку про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Для цього необхідно: а) свідоцтво про державну реєстрацію (оригінал і ксерокопія) б) статут (оригінал) в) установчий договір (оригінал) г) заповнена облікова картка ЄДРПОУ (яку необхідно отримати у статуправлінні) д) документи, які підтверджують сплату збору за видачу справки
Також необхідно знати індифікаційний код підприємства, який вказують у виконавчому комітеті при видачі свідоцтва про державну реєстрацію.
4) Реєстрація у податковій інспекції.
Прийняття на облік суб’єкта підприємницької діяльності проходить в податковій інспекції того району де була здійснена державна реєстрація такого суб’єкта. Стати на облік в податковій інспекції необхідно в 20 денний строк з моменту державної реєстрації.
Для взяття на олік у ДПІ необхідно мати такі документи: а) заяву по формі №1-ОПП (заповнюється печатними буквами) б) оригінали та копії установчого договору та статута з відміткою виконкома про реєстрацію в) оригінал та копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності г) оригінал і копія документа, який підтверджує юридичну адресу д) нотаріально засвідчину копію довідки про включення в ЄДРПОУ
Для того, щоб ці документи прийняли при собі гнеобхідно мати для пред’явлення:
- паспорти власників, засновників (фізичних осіб), директора та головного бухгалтера;
- довідки про присвоєння їм індентифікаційних кодів (ксерокопія);
5) Отримання дозволу на виготовлення печатки у дозвільній системі.
Дозвіл на виготовлення печатки отримується у районому управління внутрішніх справ. Для отримання такого дозвілу необхідно подати такі документи: а) заява, в якій вказуються такі відомості:
- кількість печаток та штампів, які передбачається виготовити;
- вперше чи ні виготовляються печатки та штампи;
- місцезнаходження;
- особа, яка відповідальна за отримання дозволу на виготовлення печаток та штампів, ії прізвище, ім’я, по батькові та паспортні дані;
- прізвище, ім’я, по батькові та паспортні дані керівника або уповноваженої нею особи, яка подає ходотайство у органи внутрішніх справ; б) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію; в) зразки печаток у двох екземплярах, затверджені керівником; г) документ який засвідчує сплату за видачу дозвілу на отримання печатки.
6) Реєстрація у якості платника страхових внесків у пенсійний фонд.
Така реєстрація здійснюється у районих органах Пенсійного фонду протягом
10 днів з дати отримання свідоцтва про державну реєстрацію або з дати заключення угоди з найманим робітником. Для реєстрації необхідно: а) заява, причому графа “розрахунковий рахунок” заповнюється спеціалістом
Пенсійного фонду після отримання Повідомлення з банку про відкриття такого рахунку; б) копія свідоцтва про держреєстрацію; в) довідка про внесення до ЄДРПОУ.
7) Реєстрація у якості страхователя по платежам у фонд соцстраху.
Органами реєстрації виступають виконавчі відділення Фонду соціального страхуванню або, в деяких випадках, всеукраїнські галузеві профсоюзи та профоб’єднання, регіональні галузеві органи профсоюзів та профоб’єднань.
Для такої реєстрації необхідно: а) свідоцтво про державну реєстрацію; б) статут (оригінал) – для юридичних осіб; в) печатка (при наявності).
8) Реєстрація у якості платника збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.
Реєстрація здійснюється в районній службі зайнятості по місту знаходження.
Для такої реєстрації юридичній особі, яка використовує найману працю необхідно; а) свідоцтво про реєстрацію; б) ксерокопія свідоцтва про держреєстрацію; в) ксерокопія довідки про внесення до ЄДРПОУ; г) завірена довідка з банку про відкриття рахунку; д) печатка.
9) Відкриття рахунку у банку. Для відкриття рахунку необхідно: а) заява на відкриття рахунку встановленого зразку. Заява підписується керівником та головним бухгалтером підприємства. Якщо у штаті не має головного бухгалтера або іншої особи яка відповідальна за ведення бухгалтерського обліку, то заяву підписує тільки керівник; б) копія свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, який видав свідоцтво про держреєстрацію; в) копія належним образом зареєстрованого статуту; г) копія документу, який підтверджує взяття підприємство на податковий облік, яка завірена податковим органом нотаріально або уповноваженим робітником банку; д) довідка про реєстрацію в органах пенсійного фонду України.
Як бачимо вся процедура по реєстрації підприємства досить довга та кропітка. Але після проходження цієї необхідної процедури можна вже починати діяльність підприємства.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты