Розробка підприємства LOMAPAK
p> Базуючись на законодавстві України учасники домовилися

про створення товариства з обмеженою відповідальністю
"ЛОМАПАК, Ltd " (іменоване надалі "ТОВ" ).

1.2. Найменування і месцезнаходження ТОВ:

Офіційне найменування ТОВ: “ЛОМАПАК, Ltd”
Скорочене найменування ТОВ: “ЛОМАПАК”
Месцезнаходження ТОВ: м. Запоріжжя, вул. Енергетична 52

1.3.Зміст договору.

Цей договір визначає зобов'язальні сторони взаємовідносин учасників між собою, а також учасників і створюваного ними ТОВ.

1.4. Правовий статус ТОВ.

ТОВ є юридичною особою по законодавству України, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний і інші рахунки у установах банків, печатку і штампи зі своїм найменуванням.

Ознаки і правомочності ТОВ як юридичної особи, визначаються
Статутом ТОВ.

ТОВ одержує права юридичної особи з моменту його державної реєстрації відповідно до законодавства України.

ТОВ керується у своїй діяльності законодавством України, а також цим Договором і Статутом ТОВ, що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.5. Предмет і цілі діяльності ТОВ.

Цілі і предмет діяльності ТОВ визначаються Статутом ТОВ.
Предмет діяльності ТОВ може бути змінений і доповнений учасниками ТОВ у встановленому цим Договором порядку.

1.6. Дочірні підприємства, філії і представництва.

ТОВ може створювати дочірні підприємства, філії і представництва на території України, а також за кордоном. Філії і представництва діють на основі положень про неї.

Положення про філії і представництва приймаються в порядку, встановленому в Статуті.

1.7. Правова сила цього Договору.

У випадку розбіжності між цим Договором і Статутом ТОВ, перший має більшу силу.

2. УЧАСНИКИ ТОВ

2.1. Учасники ТОВ мають право:

а) брати участь у керуванні справами ТОВ і в контролі за діяльністю ТОВ у порядку, обумовленому цим Договором і
Статутом ТОВ ; б) одержувати частину прибутку від діяльності ТОВ; в) одержувати інформацію про діяльність ТОВ у порядку, передбаченому Зборами учасників ТОВ; г) користуватися пільгами, встановленими Зборами учасників
ТОВ для учасників ТОВ. Перелік пільг і порядок користування ними встановлюються рішенням Зборів учасників ТОВ. д) на переважне право на одержання продукції ТОВ;

2.2. Учасники ТОВ зобов'язані:

а) вносити внески в статутний фонд у порядку, розмірі і засобами, передбаченими ст.3.2.-3. 4. Договору; б) не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію, пов'язану з діяльністю ТОВ. Перелік конфіденційної інформації визначається Зборами учасників ТОВ відповідно до
Статуту ТОВ і цього Договору. в) вносити додаткові внески в розмірі, порядку і засобами, передбаченими ст.3.7. Договору; г) додержуватися положення установчих документів ТОВ ; д) виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов'язання стосовно ТОВ ;

2.3. Порядок і умови прийому нових учасників ТОВ.

Прийом нових учасників ТОВ здійснюється за згодою всіх учасників ТОВ шляхом підписання доповнення до цього Договору і Статуту
ТОВ.

Прийнятий учасник ТОВ вносить свій внесок у розмірі, порядку і засобами, визначеними учасниками у відповідності з ст. 3.2.-3. 4. цього Договору. Частка нового учасника в майні ТОВ і розмір /вартість/ внеску визначаються виходячи зі сформованого відношення часток і розміру (вартості) майна ТОВ, що визначаються на підставі балансу ТОВ на момент прийняття нового учасника. Виняток з цього правила допускається на основі одностайного рішення Зборів учасників ТОВ.

3. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТОВ

3.1. Розміри статутного фонду.

ТОВ створює свій статутний фонд за рахунок внесків учасників у розмірі 14500 грн.

3.2. Частки учасників у статутному фонді.

Учасники визначили наступні розміри частки кожного учасника:

1. Гармаш Євген Васильович 4930 гривень (34%)

2. Нестерук Сергій Миколайович 4785 гривень (33%)

3. Шевченко Володимир Олександрович 4785 гривень (33%)

3.3. Форми внесення вкладів у статутний фонд.

У якості своєї частки в статутний фонд ТОВ учасники внесуть винятково кошти в розмірі:

1. Гармаш Євген Васильович 4930 гривень (34%)
2. Нестерук Сергій Миколайович 4785 гривень (33%)
3. Шевченко Володимир Олександрович 4785 гривень (33%)

3.4. Порядок внесення вкладу.

До моменту реєстрації ТОВ учасники вносять 30 % від своєї частки в статутному фонді ТОВ на особливий рахунок у

КБ «Приватбанк»

(найменування банку)

Частина частки учасника, що залишилася в статутному фонді вноситься не пізніше шести місяців з моменту реєстрації ТОВ. У випадку несвоєчасного внесення частки в статутний фонд сторона, що прострочила, сплачує пеню в розмірі 10 % річних від вартості невнесеної частини частки на Збори учасників можуть встановити інші терміни внесення частини статутного фонду, але не більш одного року з моменту реєстрації.

3.5. Інвестиційний сертифікат про внесення вкладу.

Учасник при внесенні вкладу отримує інвестиційний сертификат
ТОВ про внесення вкладу. Інвестиційний сертифікат підписує голова Зборів учасників ТОВ.

Інвестиційний сертифікат містить наступні відомості: фірмове найменування ТОВ і дату його реєстрації, найменування учасника, форму і грошову оцінку внеску, дату видачі сертифіката. Кожний наступний після видачі сертифіката факт внесення вкладу в статутний фонд фіксується в сертифікаті.

3.6 Зміна статутного фонду ТОВ.

Збори учасників ТОВ може прийняти рішення про зміну
(збільшення або зменшення ) статутного фонду ТОВ.

При цьому збільшення статутного фонду може бути зроблене за рахунок прибули ТОВ, а також за рахунок додаткових внесків учасників ТОВ.

Будь-яка зміна статутного фонду ТОВ не повинна викликати зміну співвідношення часток учасників, якщо Зборами учасників
ТОВ не буде встановлене інше.

3.7. Додаткові вклади в статутний фонд.

У випадку ухвалення рішення Зборів учасників про збільшення статутного фонду ТОВ , учасники вносять у статутний фонд додаткові суми або майно, зазначені Зборами учасників ТОВ, пропорційно своїм часткам у статутному фонді ТОВ.
Негайно після внесення таких додаткових внесків ТОВ у відповідності зі ст.3.5. видає кожному учаснику новий сертифікат, о відбиває додаткові внески.

3.8. Частка учасників у майні ТОВ.

Частка учасників у майні ТОВ визначається винятково виходячи з фактично внесеної його частки в статутному фонді ТОВ.
Внесок учасника, оцінений в українських гривнях складає частку учасника в статутному фонді ТОВ. Зміна фактичної вартості майна, внесеного учасником у статутний фонд ТОВ, не тягне зміни співвідношення часток учасника. Вартість частки учасника в майні ТОВ визначається на підставі балансу ТОВ.

3.9. Відбиток частки учасника.

Частка кожного учасника ТОВ у майні ТОВ відбивається в документах ТОВ.

3.10. Обмеження прав учасників на майно ТОВ.

Учасники не мають у своєму розпорядженні відособлені права на об'єкти, що входять до складу майна ТОВ, у тому числі і на об'єкти, внесені кожним учасником у якості вкладу в статутний фонд.

3.11. Розподіл чистої прибули.

Частина чистого прибутку ТОВ утвореного відповідно до встановленого порядку після сплати податків у бюджет, а також інших платежів, розділяється між учасникам ТОВ пропорційно їхньому внеску.

Сума, що залишилася, йде на формування фондів ТОВ.

3.12. Фонди ТОВ.

ТОВ формує наступні фонди:

- резервний фонд;

- фонд розвитку;

- інші фонди відповідно до рішення Зборів учасників ТОВ;

3.13. Відшкодування збитків.

Збитки, що можуть виникнути в ході діяльності ТОВ, покриваються з засобів резервного фонду, а у випадку його недостатності - із засобів інших фондів ТОВ, або додаткових цільових внесків учасників.

4. ПЕРЕДАЧА ЧАСТКИ УЧАСНИКА.

4.1. Обмеження права передачі.

Учасники ТОВ не вправі продавати, закладати, віддавати в заставу, переуступати або яким-небудь іншим засобом передавати будь-яку частину своєї частки в майні ТОВ , окрім випадків і порядку, обумовлених Главою 4 цього Договору. ТОВ не визнає учасником цього Договору правонабувача частки будь-якого учасника, якщо така частка була передана інакше, ніж у відповідності з умовами п. 4.2.-4.
6. Договору.

4.2. Переважні права учасників.

Якщо один з Учасників одержує від третьої сторони добропорядну пропозицію про придбання частини або всієї частки її участі в ТОВ і бажає прийняти таку пропозицію, зазначений учасник
("Учасник-продавець") спрямовує Голові Зборів учасників ТОВ і іншим
Учасникам письмове повідомлення про умови такої пропозиції (іменоване надалі "повідомлення про продаж"). У повідомленні про продаж вказується у відсотках та частина частки Участника- продавця в ТОВ, що передбачается продати, найменування й адреса третьої сторони і всі умови зазначеного добропорядної пропозиції. За винятком випадків анулювання зазначеної пропозиції третьою стороною, повідомлення про продаж може бути відкликано тільки з дозволу Зборів учасників ТОВ.

Кожен учасник, що одержав повідомлення про продаж, протягом
30 (тридцятьох) днів з дня його одержання має переважне право погодиться на придбання продаваємої частки участі по ціні і на умовах, що знаходяться в такому повідомленні. У випадку, якщо кожен Учасник, або декілька Учасників, приймають рішення скористатися переважним правом на придбання частки Учасника відповідно до повідомлення про продаж, то право вибору розподіляється в однаковій мірі між всіма
Учасниками Товариства.

4.3. Поступка третім особам частки /частини частки/ статутного фонду.

Поступка частки /частини частки/ статутного фонду третім особам можлива тільки у випадку письмової відмови всіх учасників ТОВ від придбання цієї частки /частини частки/ і за умови повного внесення вкладу її учасником, що поступається. У цьому випадку Учасник-продавець протягом 90 (девяноста) днів продати свої частку, зазначену в повідомленні про продаж, третій стороні по ціні і на умовах, приведених у повідомленні про продаж. При цьому належним чином засвідчені копії документів про продаж Учасник-продавець передає Зборам учасників ТОВ.

Якщо протягом зазначених 90 (дев'яноста) днів Учасник - продавець не продасть свою частку, то на цього учасника знову поширюються обмеження, установлені дійсною главою.

4.4. Умови передачі частки Учасника.

При передачі частки /частини частки/ третій особі відбувається одночасний перехід до нього всіх прав і обов'язків, що належать учаснику, що поступається нею цілком або частково, якщо Зборами учасників ТОВ не буде встановлене інше. Будь- який Учасник, що передає свою частку (частину частки) у ТОВ третій стороні, повинен включити в угоду про передачу положення, що потребують від придбача згоди з положеннями цього Договору і зобов'язання виконувати його умови в частині, що відноситься до
Учасника - продавця.

4.5. Сповіщення про неплатоспроможність.

Учасники зобов'язані негайно доводити до відома ТОВ про свою неплатоспроможність, що викликає виділення частки учасника- боржника для покриття його боргів кредиторам.

У випадку банкрутства одного з учасників, довірена особа, ліквідаційна комісія або інша особа або орган, що проводить ліквідацію юридичної особи (Учасника) повинно запропонувати частку

Учасника в статутному фонді ТОВ іншим Учасникам по розумній і справедливій ціні, котра при відсутності домовленості визначається в судовому порядку.

4.6.Твердження передачі частки учасника.

Передача частки Учасника підлягає ствердженню Зборами учасників ТОВ і реєстрації відповідно до чинного законодавства.

Частка Учасника вважається переданою з моменту реєстрації у встановленому порядку.

5. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ТОВ

5.1. Припинення участі в ТОВ.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты