Розробка підприємства LOMAPAK
p> Участь у ТОВ може бути припинена на наступних основах:

- вихід Учасника з ТОВ;

- виняток Учасника з ТОВ.

5.2. Вихід Учасника з ТОВ:

5.2.1. Кожний з Учасників в праві вийти з ТОВ, заявивши про це за 30 днів до виходу. При виході з ТОВ йому виплачується вартість частини майна ТОВ, пропорційна його частці в статутному фонді, обумовлена на момент ухвалення рішення Зборів учасників ТОВ про виплату.

Виплата частки Учасника в майні виконується після ствердження звіту ТОВ за рік, у якому учасник вийшов із ТОВ, і в строк до 12 місяців. По одностайному рішенню Зборів учасників ТОВ вийшовшому
Учаснику за його проханням виплата може виконуватися авансом у розмірі й у строки, обумовлені Зборами учасників ТОВ.

За вимогою Учасника і за згодою Зборів учасників ТОВ внесок може бути повернено цілком або частково в натуральній формі. Вийшовшому
Учаснику виплачується належна йому частина прибутку, отримана ТОВ у даному році до моменту ухвалення рішення Зборами учасників ТОВ про виплату вартості частки Учасника.

Майно, що передано Учасником у користування ТОВ, повертається в натуральній формі без винагороди.

5.2.2. У випадку смерті фізичної особи - Учасника ТОВ, спадкоємці можуть вступити в нього за згодою Зборів учасників ТОВ.
При відмові спадкоємця від вступу в ТОВ або відмові Збори учасників ТОВ від прийому д нього спадкоємця, останньому видається в грошовій або натуральній формі частка в майні ТОВ, що належить спадкодавцю, вартість якої визначається на день прийняття Зборами учасників ТОВ рішення про виплату або видачу частки .

У цьому випадку розмір статутного фонду підлягає зменшенню,якщо частка спадкоємця не буде викуплена Учасниками ТОВ або третіми особами.

5.2.3. При реорганізації юридичної особи - Учасника ТОВ правонаступники можуть вступити в нього за згодою Зборів учасників ТОВ. При відмові правонаступника від вступу в ТОВ або відмові
Зборів учасників ТОВ від прийому до нього правонаступника, йому виплачується вартість частки в майні, що належить реорганізованій юридичній особі , що визначається на момент прийняття Зборами учасників ТОВ рішення про виплату.

У цьому випадку розмір статутного фонду підлягає зменшенню, якщо частка правонаступника не буде викуплена Учасниками ТОВ або третіми особами.

5.3. Підстави винятку Учасника ТОВ.

Учасник ТОВ може бути виключений зі складу учасників на наступних основах: а) Якщо Учасник або його активи стають об'єктом розгляду в зв'язку з банкрутством, неспроможністю, передачею під керування внаслідок неспроможності, ліквідації або інших аналогічних дій, що торкають права кредиторів, причому такі дії не припиняються і не припиняються будь-яким іншим засобом протягом дев'яноста днів після початку; б) якщо Учасник порушив цей Договір і не усунув порушення протягом сорока п'ятьох днів після одержання їм від інших учасників відповідного письмового повідомлення, у якому достатньо докладно характеризуються факти, що складають сутність порушення.

5.4. Порядок винятку Учасника.

Виняток Учасника зі складу Учасників ТОВ виконується за рішенням
Зборів учасників ТОВ на основах, що викладено у п. 5.3. одноголосним рішенням Учасників. При цьому Учасник, що виключається, у голосуванні участь не бере.

5.5. Виділення частки при винятку Учасника.

При винятку учасника виділення його частки відбувається в порядку, передбаченому в п. 5.2.

6. ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТОВ

6.1. Збори учасників ТОВ.

Вищим органом ТОВ є Збори учасників ТОВ. Збори учасників ТОВ складається з учасників або призначених учасниками представників .

6.2. Голосування в Зборах учасників ТОВ.

Голосування в Зборах учасників ТОВ виконується за принципом зваженого голосування: рівній частці відповідає рівне кількість голосів.

За один голос приймається частка рівна 1 % у статутному фонді ТОВ.

Голоси учасників у Зборах учасників ТОВ розподіляються в такий спосіб:
Гармаш Євген Васильович - 34 голоси;
Нестерук Сергій Миколайович - 33 голоси;
Шевченко Володимир Олександрович - 33 голоси.

6.3. Представники учасника ТОВ.

Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника в Зборах учасників ТОВ, довівши це до відома інших учасників.

6.4. Повноваження і порядок діяльності Зборів учасників ТОВ.

Повноваження Зборів учасників ТОВ і порядок їх діяльності визначається статутом ТОВ.

6.5. Виконавчий орган ТОВ.

Виконавчим органом ТОВ є директор ТОВ. Порядок призначення і компетенція директора визначається статутом ТОВ. Директор обирається з числа учасників ТОВ.

Повноваження директора визначаються в Статуті ТОВ.

6.6. Контрольний орган ТОВ.

Контроль за діяльністю дирекції ТОВ здійснюється ревізійною комісією ТОВ, що створюється Зборами учасників ТОВ у складі 3 чоловік.

Повноваження ревізійної комісії визначаються в Статуті ТОВ.

6.7. Можливість притягнення аудиторської організації.

Збори учасників ТОВ можуть перевіряти діяльність дирекції
ТОВ за допомогою аудиторської організації.

7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ І РОЗБІЖНОСТЕЙ

7.1. Суперечки і розбіжності.

Суперечки і розбіжності, що випливають з цього Договору, якщо вони не знайшли вирішення у вищому органі ТОВ, вирішуються в судовому порядку.

7.2. Зберігання дієвості зобов'язань.

Існування суперечки, розбіжностей або претензій, так само як і факт майбутнього розгляду суперечки в суді не звільняє не одного з
Учасників від його зобов'язань по цій угоді.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Відповідальність сторін.

У випадку невиконання, або неналежного виконання одним з учасників зобов'язань по цьому Договору, він зобов'язаний відшкодувати іншому учаснику заподіяні невиконанням або неналежним виконанням збитки або сплатити іншому учаснику штраф у розмірі 10 % статутного фонду ТОВ. При цьому право вибору належить тому учаснику, у чию користь стягується сума збитків або штраф.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір укладений на невизначений термін.

9.2. Цей Договір набирає сили з моменту реєстрації ТОВ, а в частині, що відноситься до зобов'язань Учасників по створенню
ТОВ - з моменту підписання всіма Учасниками.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

10.1. Зміни і доповнення.

Всі зміни і доповнення в цей Договір оформлюються додатковим протоколом, що повинен бути підписаний всіма учасниками ТОВ. Додаткові протоколи будуть невід'ємною частиною цього Договору.

11. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Договір припиняється по одностайному рішенню Зборів учасників ТОВ, а у випадках, передбачених законодавством - судом.

12. ДОДАТКОВІ УМОВИ

12.1. Зберігання сили окремих положень.

Якщо будь-яке з положень цього Договору стає недійсним, то це не торкає дії інших положень.

12.2. Обсяг повноваження Учасників.

За винятком випадків, спеціально обговорених у цьому договорі жоден з учасників не має права без попереднього письмової згоди інших учасників як до, так і після дати реєстрації яким-небудь чином використовувати назву іншого учасника або ТОВ, виступати або діяти від їхньої особи, або в якості їхнього представника або ж приймати від їхнього імені які-небудь зобов'язання.

12.3. Зберігання прав.

Невикористання або несвоєчасне використання будь-яким з
Учасників якогось права по цьому договору не вважається відмовою від цього права, і ніяке одиничне або часткове використання такого права не виключає повторного і подальшого використання цього або іншого права. Усі права і законні засоби захисту по цьому Договору є додатковими, а не винятковими стосовно інших наявних прав і засобів.

12.4. Попередні витрати.

До моменту реєстрації ТОВ кожен з учасників самостійно несе усі витрати, пов'язані з операціями, передбаченими цим договором.
Реєстраційний внесок сплачує кожний з Учасників у рівних розмірах.

Всі обгрунтовані витрати учасників, зроблені від імені ТОВ після реєстрації, відносяться на рахунок ТОВ у випадку ствердження кошторисів витрат учасників Зборами учасників ТОВ.

13. АДРЕСИ УЧАСНИКІВ

1. Гармаш Євген Васильович - м. Дніпропетровськ, пр. Ілліча 21а, кв. 16.

2. Нестерук Сергій Миколайович - м. Дніпропетровськ, вул. Лобачевскьго 10.

3 Шевченко Володимир Олександрович - м. Кривий Ріг, вул.
Ярославська 16, кв. 32.

Підписи учасників:

Гармаш Євген Васильович

/___________/

Нестерук Сергій Миколайович

/___________/

Шевченко Володимир Олександрович
/___________/

Додаток 2

ЗАРЕЄСТРОВАНО
ЗАТВЕРДЖЕНО


У виконавчому комітеті рішенням Зборів Учасників


Шевченківського району відповідно до Установчого

Ради народних депутатів

Договору Засновниками товариства з
«__» ___________200_р. обмеженою відповідальністю

«ЛОМАПАК»

«__» _________

_____________(підпис)
_____________(підпис)
_____________(підпис)

СТАТУТ

товариства з обмеженою відповідальністю

«ЛОМАПАК»

Дніпропетровськ

2000

Статут ТОВ “ЛОМАПАК”

Розділ 1. Загальні положення.

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ломапак ЛТД» (далі –

Товариство), створено зметою одержання прибутку шляхом об’єднання майна громадян–засновниківі їх підприємницької діяльності згідно з

Законом України “Про підприємства в Україні”, “Про господарські товариства”, “Про власність, а також з іншими законодавчими актами

України.

2. Засновниками товариства є громадяни України, що підписали установчий договір:
1) Гармаш Євген Васильович, що проживає за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.
Ілліча 21-а, кв.16, паспорт серії АН 500506.
2) Нестерук Сергій Миколайович, що проживає за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Лобачевського 10, паспорт серії АН 250501.
3) Шевченко Володимир Олександрович, що проживає за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Ярославська16, кв.32, паспорт серії АН554213.

1.3 Місцезнаходження товариства: м.Запоріжжя, вул. Енергетична, 52.

1.4 Найменування товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю
“Ломапак ЛТД”.

1.5 Товариство відповідно до пункту 7 установчого договору має статутний фонд у розмірі 14 500 грн. Частка кожного з засновників становить:
Гармаш Євген Васильович 34% (4930 гривень)
Нестерук Сергій Миколайович 33% (4785 гривень)
Шевченко Володимир Олександрович 33% (4785 гривень).

Порядок внесення вкладів засновниками товариства визначений у п.7 установчого договору.

1.6 Товариство набуває права юридичної особи з моменту його реєстрації у Шевченківському виконавчому комітеті Ради народних депутатів м.Запоріжжя.

7. Товариство на підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності й копії документа, що підтверджує взяття його на облік в орган державної податкової служби, відкриває розрахункові рахунки в банках.

8. Товариство має круглу печатку із зображенням свогонайменування й індентифікаційним кондом юридичної особи, кутовий штамп, бланки зі своїми реквизитами.

9. Товариство після його реєстрації має право укладати договори й інші угоди.

10. Товариство має самостійний баланс, може набувати майнових прав, зобов’язань, виступати у суді.

11. Товариство не несе відповідальність за зобов’язаннями всім свїм майном, на яке згідно з чинним законодавством може буте накладене стягнення за вимогами кредиторів. Засновники й учасники несуть відповідальність у межах своїх вкладів.

Розділ 2. Мета й види діяльності.

2.1 Мета діяльності підприємства – отримання прибутку на основі задоволеня потреб суспільства у вироблених підприємством товарах.

2.2 Згідно з пунктом 6 установчого договору товариство для досягнення метиздійснює такі види діяльності:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты