Розробка підприємства LOMAPAK
p>Амортизаційні відрахування = (балансова вартість х норма амортизаційних відрахувань/4) х 100
Витрати на підримку обладнання в робочому стані = (витрати / балансову вартість) х коефіцієнт витрат на підтримку обладнання в робочому стані.
|Період |Балансова |Амортиза-ційн|Вартість на |Витрати на |
| |вартість г.о.|і |кінець |підтримку |
| | |відрахуван-ня|періоду г.о. |обладнання в |
| | | | |робочому |
| | |г.о. | |стані г.о. |
| | |1 рік | | |
|1 квартал |26000 |975 |25025 | |
|2 квартал |25025 |938.44 |24086.56 | |
|3 квартал |24086.56 |903.25 |23183.32 | |
|4 квартал |23183.32 |869.37 |22313.94 | |
| | |3686.06 | |1384.62 |
| | |2 рік | | |
|1 квартал |22313.94 |836.77 |21477.17 | |
|2 квартал |21477.17 |805.39 |20671.78 | |
|3 квартал |20671.78 |775.19 |19896.58 | |
|4 квартал |19896.58 |746.12 |19150.46 | |
| | |3163.47 | |1613.34 |
| | |3 рік | | |
|1 квартал |19150.46 |718.14 |18432.32 | |
|2 квартал |18432.32 |691.21 |17741.11 | |
|3 квартал |17741.11 |665.29 |17075.82 | |
|4 квартал |17075.82 |640.34 |16435.47 | |
| | |2714.98 | |1879.85 |
| | |4 рік | | |
|1 квартал |16435.47 |616.33 |15819.14 | |
|2 квартал |15819.14 |593.22 |15225.92 | |
|3 квартал |15225.92 |570.97 |14654.95 | |
|4 квартал |14654.95 |549.56 |14105.39 | |
| | |2330.08 | |2190.38 |
| | |5 рік | | |
|1 квартал |14105.39 |528.95 |13576.44 | |
|2 квартал |13576.44 |509.12 |13067.32 | |
|3 квартал |13067.32 |490.02 |12577.30 | |
|4 квартал |12577.30 |471.65 |12105.65 | |
| | |1999.74 | |2552.22 |

5. Визначемо витрати на сплату процентів за кредит (на весь період повертання боргу).
Сума кредиту = 3000 г. о.
Ставка проценту за кредит = 10%
Витрати на оплату процентів за кредит:
1 рік = 300
2 рік = 200
3 рік = 100

6. Визначимо платежі в позабюджетні фонди та віднімемо їх від загальної собівартості продукції
Інноваційний фонд = 1% від виручки в оптових цінах
Інноваційний фонд = 1060,61 г. о.
Уточнена собівартість = 106060.61 – 1060.61 = 105000

7. Підрахуємо всі фіксовані витрати (за даними варіанту) і відокремимо їх загальної собівартості продукції, зменшеної на суму платежів в позабюджетні фонди.
- амортизаційні відрахування =3742,06
- витрати на обладнання = 1384.62
- витрати на рекламу = 500
- витрати на енергію (п.6.2хп.17хп.7/100)х12 місяців = 16.80
- витрати на зв’язок (п.14х12 місяців) = 114
- витрати на оренду (п.17хп.18) х 12місяців =1680
- оклад персоналу: керівного (п.16.1х12 місяців х п.15.1) = 1800 допоміжного (п.16.2х12 місяців х п. 15.2) = 2400
Сума
4200

- сплата % за кредит = 300
- нарахування на заробітну плату (37,5%) = 1575

Фіксовані витрати = 13512.48
Змінні витрати = собівартість – фіксовані витрати = 91487.52

8. Визначимо змінні витрати на одиницю виробу (за даними варіанту)
– матеріали (витрати на матеріали + коеф. транспортно-заготовчі витрати)
22
– витрати на енергію (п.6.1 х п.7)/100 0.09
- основна заробітна плата 8
- додаткова заробітна плата (п.9 х п.8) = 2.32
- відрахування (37,5%) = 3.87
- витрати інструменту = 2.8
Сума змінних витрат на одиницю продукції = 39.08

9. Визначимо кількість реалізованих виробів виходячи зі змінних витрат на одиницю продукції та їх загальної суми
Кількість реалізованих виробів = змінні витрати на весь випуск продукції/змінні витрати на одиницю продукції.

Кількість реалізованих виробів = 91487.52 / 39.08 = 2431.03 = 2432 шт.

10. Розподілимо платежі в позабюджетні фонди між фіксованими і змінними витратами і уточнимо їх суми.
Сума платежів = 1060.61

Змінні витрати взагальній собівартості = 87.13%

Постійні витрати в загальній собівартості = 12.87

На змінні витрати з платежів йде сума: 924.11

На постійні витрати з платежів йде сума: 136.5

Змінні витрати становлять91487.52+924.11=92411.63

Постійні витрати становлять13512.48+136.5=13648.98

11. Уточнюємо зміцнні витрати на одиницю виробу = 92411.63/2432=38.00

12. Визначаємо оптову та відпускну ціну виробу:
Ціна оптова = виручка в оптових цінах / кількість виробів=140000/2432=57.57
Ціна відпускна = ціна оптова х 1,2 =69.08

13. Визначаємо точку беззбитковості двома методами (аналітичним та графічним)

Аналітичний метод

ТБЗ = фіксовані витрати/(ціна оптова–змінні витрати на одиницю продукції)

ТБЗ = 703 шт.

Кожна додатково реалізована (після досягнення точки беззбитковості) одиниця продукції буде вже забезпечувати прибуток.

Графічний метод s

Тис.г.о. VC

40

40468,75

703
35

30


25

20

15

10 13648.98 FC

5

0 150 300 450 600 750 Шт.

14. Розрахуємо межу безпечності (запас фінансової міці) підприємства в натуральному та грошовому вимірі, а також у відсотках до обсягу реалізації продукції.

Межа безпечності = виручка в оптових цінах – виручка в точці беззбитковості

Межа безпечності в г.о. = 99538.53
Межа безпечності в шт. =2432 – 703 = 1729
Межа безпечності в % = 71

15. Розрахуємо операційний важіль
Ступінь операційного важілю = (виручка в оптових цінах – змінні витрати)/суму прибутку до сплати % за кредит.
Ступінь операційного важілю = 4.49
16. Проведимо частковий аналіз чутливості підприємства, тобто розрахуємо як зміниться прибуток у відсотках при зміні обсягу продаж на певний відсоток (згідно з варіантом) з подальшою перевіркою з використанням операційного важілю.

Зміна виручки = 23.85 %

?Прибутку = ?виручки у % х ступінь операційного важілю=107%

17. Визначаємо період окупності.

1. Визначаємо постійні витрати за 5 майбутніх років, враховуючи їх зміни через зміни суми амортизаційних відрахувань, витрат на підтримку обладнання в робочому стані, сплати % за кредит.
|рік |Аморт. |Витрат |Енер-|Рекл|Зв’я-|Орен-д|Персо-|%за |сума |
| |відрах. |на |гія |а-ма|зок |а |нал |кре-| |
| | |облад. | | | | | |дит | |
|1 |3686.06 |1384.62|16.80|500 |114 |1680 |4200 |300 |11881.48|
| | | | | | | | | | |
|2 |3163.47 |1613.34|16.80|500 |114 |1680 |4200 |200 |11487.61|
| | | | | | | | | | |
|3 |2714.98 |1879.85|16.80|500 |114 |1680 |4200 |100 |11205.63|
| | | | | | | | | | |
|4 |2330.08 |2190.38|16.80|500 |114 |1680 |4200 |0 |11031.26|
| | | | | | | | | | |
|5 |1999.74 |2552.22|16.80|500 |114 |1680 |4200 |0 |11062.76|
| | | | | | | | | | |

2. Визначимо прибуток за ряд майбутніх років.
Прибуток = виручка в оптових цінах – (постійні витрати + змінні витрати + позабюджетні платежі).

|рік |прибуток |Прибуток після |Прибуток на |
| | |сплати податку на |підприємтсві |
| | |прибуток | |
|1 |11312.95 |7919.07 |6919.07 |
|2 |11706.82 |8194.77 |8194.77 |
|3 |11988.80 |8392.16 |8392.16 |
|4 |12163.17 |8514.22 |8514.22 |
|5 |12131.67 |8492.17 |8492.17 |

3. Розрахуємо майбутні грошові потоки, визначимо реальну вартість грошових потоків.

|рік |Амортизація |Прибуток на |ГПмв |Коеф. |ГПтв. |
| | |підприємстві| |Дисконтуванн| |
| | | | |я | |
|1 |3686.06 |6919.07 |10605.13 |0.9091 |9641,12 |
|2 |3163.47 |8194.77 |11358.24 |0.8264 |9386,45 |
|3 |2714.98 |8392.16 |11647.14 |0.7513 |8750,50 |
|4 |2330.08 |8514.22 |10844.30 |0.6830 |7406,66 |
|5 |1999.74 |8492.17 |10491.91 |0.6209 |6514,43 |


За перші 3 роки сума надходжень у вигляді грошових потоків (за теперішнью вартістю), дорівнює 27778.07 г. о.
На протязі певного відрізку часу майбутнього, четвертого року, потрібно компенсувати різницю між інвестиціями і сумою грошових потоків: 20000-
27778.07 =(7778.07)
Тобто на четвертий рік надходження вже перевищать інвестиції.
Інвестиції покриються за 2 роки і 41 день.

18. Визначимо внутрішню ставку доходності.
1. Розрахуємо майбутні (за 4 роки) грошові потоки.

|Показники |Ставка дисконту, % | |
| |0 |5 |10 |15 |33 |
|Коеф. | | | | | |
|Дисконтува| | | | | |
|ння | | | | | |
|1 рік |1 |0.9524 |0.9091 |0.8696 |0.6513 |
|2 рік |1 |0.9070 |0.8264 |0.7561 |0.5624 |
|3 рік |1 |0.8638 |0.7513 |0.6575 |0.4568 |
|4 рік |1 |0.8277 |0.683 |0.5718 |0.3425 |
|5 рік |1 |0.7835 |0.6209 |0.4972 |0.2510 |

|Теперішня | | | | | |
|вартість | | | | | |
|ГП. | | | | | |
|1 рік |9641,12 |9182,2 |8764,74 |8383,92 |6279,26 |
|2 рік |9386,45 |8513,51 |7756,96 |7097,09 |5278,94 |
|3 рік |8750,50 |7558,68 |6574,25 |5753,45 |3997,23 |
|4 рік |7406,66 |6130,49 |5058,75 |4235,13 |2536,78 |
| 5 рік |6514,43 |5104,06 |4044,8 |3238,97 |1635,12 |
|Сума ГП за|41699,16 |36488,94 |32199,5 |28708,56 |19727,33 |
|ТВ | | | | | |
|ЧТВ |21699,16 |16488,94 |12199,5 |8708,56 |(272,67) |

ЧТВ = сума ГПтв – вкладений капітал.

Тис.г.о.

20 21699,16


15 16488,94

10

12199,5

5

8708,56

0 5 10 15 20

25 33 %

(272,67)


Згідно з графіком ВСД = 30,5%

Після перевірки була доведена вартість визначення ВСД
9641,12 / (1+0,305) + 9386,45/(1+0,305)^2 + 8750,50 / (1+0,305)^3 +
7406,66/(1+0,305)^4 + 6514,43/(1+0,305)^5 = 12581,66 + 15985,36 + 19447,53
+ 21481,49 + 24656,36 = 94152,4 г. о.

19. Висновки відносно ефективності діяльності підприємства.

1) У підприємства, що розглядалося існує можливий розмір дивідендів вище середнього, тобто 32.12%. Якщо зважити на те, що банківська ставка за кредит складає 10%, то можна сказати, що даний проект є привабливим для тих інвесторів, які мають надію отримати завдяки вкладеному капіталу прибутки вище за середні.
2) Зміна прибутку даного підприємства пропорційно залежить від зміни його обсягу продаж. В даному випадку зміна обсягу продаж на 23.85 % тягне за собою зміну прибутку на 107%, що говорить про високу чутливість підприємства і відносну стабільність його доходів.
3) До того, як підприємство почне нести збитки, обсяг реалізації його товарів може знизитися на 99538.53 г. о. Або на 1729 одиниць продукції, що складає 71%. Дані показники говорять про дуже високу межу безпечності підприємства. За таких обставин підприємство має змогу вільно маневрувати в умовах ринку, демонструючи високу стійкість.
4) Період окупності даного проекту складає 2 роки 41 день. За цей проміжок часу грошові потоки за теперішньою вартістю досягнуть початкових інвестицій. Якщо даний період окупності задовольняє інвесторів, то вказаний проект приймається.
5) Внутрішня ставка доходності складає 30,5% . Вона є значно вищою за ставку по межі, яка складає 10%. Зважаючи на те, що визначена внутрішня ставка доходу вище, за ставку по межі, проект приймається.

Варіант 12


1. Визначимо ПДВ та виручку за оптовими цінами.
ПДВ = виручка за рік / 6 = 157000/6 = 26166.67 г.о.
В.опт = ПДВ х 5 = 26166.67 х 5 = 130833.33 г.о.

2. Виходячи з вказаної рентабельності, розподілимо виручку в оптових цінах на прибуток та собівартість продукції:
Знайдемо прибуток:
Рентабельність=10%
Собівартість = виручка в оптових цінах/(1+0,1)
Прибуток = виручка в оптових цінах - собівартість
В.опт = с/в + (рентабельність/собівартість),
С/В = В. опт / 1,1 = 130833.33/1,1= 118939.39 г.о.
П = В.опт – с/в = 11893.94 г.о.

3. Виплачуємо з прибутку податок на прибуток, потім віддаєио частину кредиту
Податок на прибуток = прибуток х ставку податку
Ставка податку = 30%
Частка кредиту = сума кредиту / кількість років
Податок на прибуток = 3568.18 г. о.
Прибуток після сплати податку = 8325.76 г. о.
Частка кредиту = 14500/3=4833.33 г. о.
Залишок прибутку = 3492.43 г. о.

Визначимо можливий розмір дивідендів на вкладений капітал.
Розмір дивідендів = залишок прибутку/вкладений капітал х 100%
Розмір дивідендів = 3492.43/21000*100%=16.63%
4. Визначимо амортизаційні відрахування і витрати на підтримку обладнання в робочому стані (на ряд років).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты