Розробка підприємства LOMAPAK
p> - виготовлення упаковки;

- надання послуг по пакуванню;

- проведення маркетингових досліджень;

- здійснює оптову та роздрібну торгівлю товарами, як власного виробництва так і товарів вироблених іншими підприємствами.

2.3 Види діяльності, які потребують ліцензування, здійснюються після отримання відповідної ліцензії.

Розділ 3. Майно, прибуток і фонди товариства.

3.1 Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками й учасниками у власність;

- продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;

- одержаних прибутків;

- іншого майна, набутогго на підставах, не заборонених законом.

2. Вкладами учасників та засновників товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, будинками, спорудами, обладнанням а також інші майнові права (у тому чилі на інтелектуальну власність), кошти, у тому числі в іноземній валюті.

Вартість переданого у власність товариства майна визначається спільним рішенням учасників товариства.

3.3 Товариство має право змінювати розмір статутного фонду, але цей фонд не повинен бути меншим ніж 100 мінімальних заробітних плат.

Рішення про збільшення статутного фонду приймається загальними зборами учасників товариства. Збільшення статутного фонду може бути здійснено лише після внесення повнісстю всіма учасниками своїх вкладів.

Рішення товариства про зміну розміру статутного фонду набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

3.4 Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти банків, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одежаний після зазначених розрахунків, залишаеться у повному розпорядженні товариства.

Напрямки його розподілу визначаються положенням п.8 установчого договору.

Чистий прибуток, одержаний підпиємством після сплати платежів, передбачених чинних законодавством україни, розполділяється таким чином: у першій рік після заснування –12 тис. грн. відраховуються в резервний фонд
(для його створення), залишок направляється для створення фонду розвитку. У другий і наступні роки:
5% прибутку – у резервний фонд;
45% прибутку – у фонд розвитку; решта розподіляється між засновниками пропорційно їх вкладу у статутний фонд.

3.5 Збитки товариства відшкодовуються за рахунок резервного фонду, при його недостатності – за рахунок інших коштів, що належать товариству.

Розділ 4. Права й обов’язки учасників і працівників товариства.

4.1 Учасники товариства мають право:
– брати участь в управлінні справами товариства;
– брати участь у розподілі прибутку товариства;
– створювати дані стосовно діяльності товариства, стану його майна, прибутку і збитків;
– вносити пропозиції на розгляд зборів; набувати долю учасника, що виходить з товариства.

4.2 Учасник товариства маєправо займати посаду за штатним розкладом товариства й отримувати заробітну плату відповідно до свого трудового вкладу.

4.3 За вимогою учасника товариства дирекція зобов’язана подати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів.

4.4 Порядок повернення вкладу учаснику, що вибув з товариства, а також права правонаступників померлого учасника товариства визначаються установчим договором.

5. Учасники товариства зобов’язані:
– виконувати вимоги установчого договору і статуту товариства;
– виконувати рішення зборівучасників;
– виконувати свої обов’язки перед товариством, у тому числі ті з них, які пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади в розмірі й порядку, передбаченими установчим договорим;
– не розголошувати комерційну таємницю і кофедеційну інформацію про діяльність товариства.

Характер інформації, що не підлягає розголошенню, визначається зборами учасників.

4.6 Учасник товариства, що систематично не виконує обов’язки або перешкоджає своїми діями досягненню мети товариства, може бути виключеним із товариства за одностайним рішенням зборів учасників; цей учасник у голосуванні участі не бере. При виключенні учасника із товариства йому виплачується вартість частки майна товариства пропорційно його частці в статутному фонді в порядку передбаченому в установчому договорі.

4.7 трудові взаємовідносини працівників, що працюють у товаристві на умовах найму, регулюються чиннимзаконодавством України про працю, про підприємства, про оплату праці, правилами внутрішнього трудового розпорядку товариства, а такождає інші соціальні гарантії.

4.8 Товариство забеспечує найманим працівникам умови та охорону праці, ії оплату не нижче встановленого в Україні мінімального рівня, а також дає інші соціальні гарантії.

4.9 При втраті працездатності товариство забеспечує потерпілому відшкодування витрат у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Розділ 5. Виробничо господарська діяльність товариства.

5.1 Товариство самостійно здійснює свою господарську діяльність, розпоряджується виробленими товарами й прибутком, що залишається після сплати податків та інших обов’язкових платежів.

5.2 Товариство самостійно планує свою діяльність, виходячи з попиту на вироблену продукцію й надані послуги і необхідності забеспечення виробничого й соціального розвитку товариства.

5.3 Товариство здійснює виробничу й комерційну діяльність силами трудового колективу, члени якогоприймаються на роботу за умовами договору, в якому визначені права, обов’язки й відповідальність рацівника.

5.4 Товариство самостійно здійснює матеріально–технічне забеспечення власного виробництва за системою прямих угод з постачальниами або через посередництво комерційних центрів.

5.5 Товариство має право користуватися банківським кредитом для здійснення господарської діяльності, а також надавати банку право використовувати свої кошти на договірній основі.

5.6 Товариство має право за рішенням зборів учасників продавти, обмінювати, здавати в оренду, давати безплатно в тимчасове користування будівлі, споруди, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, що йому належать, іншим підприємствам і організаціям.

5.7 Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством України.

5.8 товариство має право одержувати кредити від своїх закордонних партнерів.

5.9 товариство виконує бухгалтерський облік результатів своєї роботи, здійснює статистичну звітність несе відповідальність за достовірність звітів.

Розділ 6. Управління товариством.

6.1 Вищим органом товариства є збори учасників. У роботі зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь члени виконавчих органів товариства, що невходять у склад учасників.

6.2 Учасники володіють кількісттю голосів, пропорційно розміру їх часток у статутномуфонді.

6.3 Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, що володіють в сукупності більш, як 60% голосів, а на зборах з питань, які потребують одностайності, повинні бути присутні всі учасники товариства.

6.4 Збори учасників товариства обирають голову строком на один рік.
Голова зборів організовує їх роботу. Голова зборів товариства не може бутиодночасно його директором.

6.5 Голова зборів повинен повідомляти учасників про дату, час, місце проведення зборів і порядокденний не менш, ніж за 30 днів до скликання загальних зборів. На піздіше, як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документацією питань, внесених до порядку деного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

6.6 Будь–хто з учасників товариства має право вимагати розгляду питання на зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не піздніше, як за 25 днів до початку зборів.

6.7 Збори учасників скликаються в міру необхідності , але не рідше двох разів на рік. Голова також повинен скликати збори учасників:
– у разі банкрутсва товариства;
– за вимоги ревезійної комісії;
– за вимогою директора товариства;
– за вимоги учасників товариства, що володіють у сукупності більш як 30% голосів.

8. До компетенції зборів товариства належать: а) визначення основних напрямків діяльностітовариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання; б) внесення змін до статуту товариства; в) обрання та відкликання голови виконавчого органу та ревезійної комісії; г) затвердження річних результатів діяльності товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків; д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та предствництв , затвердження їх статутів та положень; е) внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства; є) затвердження правил та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства; ж) визначення умов оплати праці посадових осіб товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; з) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства; і) прийняття рішень про припинення діяльності товариства, пизначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; ї) встановлення розміру, форми й порядку внесення учасниками додаткових вкладів; к) вирішення питання про придбання товариством частки учасника; л) виключення учасника товариства.

З питань зазначених у підпунктах а, б, в, л, необхідна одностайність у вищому органі.

З решти питань рішення приймаються простою більшісттю голосів.

6.9 Виконавчим органом товариства є дирекція , яку очолює директор.
Директор обирається зборами товариства. Діяльність директора визначається контрактом і базується на чинному законодавстві України. Директор підзвітний зборам учасників і організує виконання їх рішень.

Директор діє від імені товариства в межах встановлених установчими документами. Директор має право без доручення діяти від імені товариства.
Директор не може бути одночасно головою зборів учасників товариства.

6.10 Директор за узгодженням із засновниками товариства формує склад посадових осіб товариства й підписує з ними контракт, у якому визначаються права і обов’язки кожної сторони, умови й порядок звільнення з посади з урахуванням гарантій,передбачених чинним законодавством України.

6.11 Директор здійснює керівництво поточними справами товаиства, самостійно вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників.

Розділ 7. Контроль і перевірка діяльності товариства.

7.1 товариство здійснює бухгалтерський облік своєї діяльності, веде стастистичну звітність, подає ії у встановленому обсязі органу державної статистики й есе відповідальніть за ії достовірність.

Достовірність та повнота річного балансу й звітності товариства повинна бути підтверджена аудитором.

7.2 Перевірка фінансової діяльності товариства здійснюється державними органамиу межах їх компетенції згідно з чиннимизаконодавством.

7.3 Контроль за діяльністю дирекції здійснює ревізійна комісія. Члени ревезійної комісії обираються на зборах з числа учасників товариства.
Директор та інші посадові особи товариства не можуть бути членами ревезійної комісії. Ревезійна коміся має право вимагативід посадових осіб товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень.

Ревезійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок вищому органу товариства.

Ревезійна комісія складаєвисновок з річних звітів та балансів. Без висновкуревезійної комісії збори учасників товариства не мають права затверджувати баланс товариства.

Ревезійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових зборів учасників, якщо виеикла загроза суттевим інтересам товариства або виявлені зловживання службовими особами товариства.

Перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи товариства.

Розділ 8. Припинення діяльності товариства.

8.1 У разі припинення діяльності товариства (шляхом приєднання, поділу або передворення) його реорганізація відбувається за рішенням зборів учасників.

При реорганізації товариства вяс сукупність прав та обов’язків товариства переходить до його правонаступників.

8.2 Товариство ліквідується:
– за рішенням зборів учасників товариства;
– на підставі рішення суду або арбітражного суду за поданням органів, що контролюють діяльність товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
– на підставі рішення арбітражного суду в порядку, встановленому Законом
України “Про банкрутсво”.

3. Ліквідація товариства провадиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутсва та припинення діяльності товариства за рішеням суду або арбітражного суду –ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

8.4 З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами товариства. Ліквідаційна комісія в триденний строк з моменту іїпризначення публікує інформацію товариства в одному з офіційних органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій; оцінює наявне майно товариства; виявляє його дебіторів та розраховується з ним; вживає заходів для оплати боргів товариства третім особам, а також його учасникам; складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудитором.

4. Розподіл коштів товариства при його ліквідації.

Кошти, що належать товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків, з оплати праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіялються між учасниками товариства пропорційно їх часткам у статутному фонді на момент ліквідації у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

8.6 Майно, передане учасниеами товариству в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

8.7 У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованності товариства його кошти не підлягають розподілу між учасниками до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

8.8 Ліквідація товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Список літератури:

1. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: европейская перспектива.—
СПб.:Наука, 1996.
2. Маркетинг: Учебник / Романов А.Н. и др.; под ред. А.Н.Романова. —
М.:Биржи и банки, 1995.
3. Ф. Котлер Основы Маркетинга, М., «Бизнес Книга», 1995.
4. Бізнес №23 від 07.06.99р.
5. Все о Бухгалтерском учете № 48 от 23.10.2000р.
6. Закон України «Про підприємництво» №785-ХІІ, від 26.02.91р.Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты